Trgovina na malo - Godišnji podaci

Pravni osnov

Godišnje istraživanje trgovine na malo se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).
 

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Godišnjim istraživanjem trgovine na malo se prikupljaju podaci o godišnjem prometu u trgovini na malo po robnim grupama. Od 2012.god. istraživanje će se sprovoditi svake treće godine. Dobijeni podaci se koriste za izračunavanje pondera za potrebe mjesečne trgovine na malo, praćenje obima i dinamike kretanja prometa po robnim grupama, analizu efekata mjera trgovinske politike, analizu obima i promjena u strukturi lične potrošnje i sagledavanja ukupnih ekonomskih kretanja.

Obuhvat istraživanja

Podaci se prikupljaju na uzorku izvještajnih jedinica koje reprezentuju kretanje ukupnog prometa robe, pa prema tome rezultati prikupljeni na osnovu uzorka predstavljaju godišnju ocjenu o ostvarenom prometu robe u trgovini na malo na teritoriji Crne Gore. Okvir za uzorak  obuhvata sva privredna društva (preduzeća) čija je osnovna djelatnost trgovina i koja su u Centralnom registru Privrednog suda prema klasifikaciji djelatnosti razvrstana u oblasti 47.


Izvori podataka
Izvor podataka su sva privredna društva (preduzeća) čija je osnovna djelatnost trgovina i  koja su u Centralnom registru Privrednog suda prema klasifikaciji djelatnosti razvrstana u oblasti 47.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati dobijeni godišnjim istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje podataka o pojedinim privrednim društvima.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja

 

.