Kategorija: Multi - domenske statistike
Oblast: Životna sredina
Istraživanje / popis: Godišnji izvještaj o javnom vodovodu

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistike Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike životne sredine i šumarstva
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
19/02/2020
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
26/12/2019

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Svrha Godišnjeg izvještaja o javnom vodovodu jeste da obezbijedi podatke o količinama zahvaćenih i preuzetih voda iz svih vodozahvata, isporučenih količina vode kao i ukupnim gubicima vode.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev 2 .
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Sektor E - Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Pod javnim vodovodom (vodovodnom mrežom) podrazumijeva se skup povezanih hidrotehničkih objekata i postrojenja, pod jedinstveniom upravom i kontrolom, pomoću kojih se voda zahvata, prikuplja, prečišćava i distribuira korisnicima. Vodozahvati (izvorišta) jesu sva kaptirana mjesta javnih voda ? podzemnih ili površinskih ? odakle se vrši snabdijevanje vodom javnih vodovoda (podzemna izdan, izvor, vodotok, akumulacija i jezera). Isporučena voda je ustvari prerađena voda tj. voda koja je podvrgnuta nizu postupaka prečišćavanja u cilju dobijanja čiste vode za piće (taloženje, filtriranje, hlorisanje itd.), pri čemu se voda koja je samo hlorisana ili procijeđena ne smatra prerađenom. Gubici vode su količina izgubljene svježe vode tokom transporta između tačke apstrakcije-zahvatanja i tačke upotrebe, kao i između tačaka korišćenja i ponovnog korišćenja, uključujući curenja, napukla napajanja, isparavanja i greške mjerača.
3.5. Statistička jedinica: Jedinice posmatranja su: Sva preduzeća i drugi oblici organizovanja, koja upravljaju javnim vodovodom i javnom kanalizacijom.
3.6. Statistička populacija: Izvještajne jedinice su sva preduzeća i drugi oblici organizovanja, koja upravljaju javnim vodovodom i javnom kanalizacijom, koja su prema klasifikaciji djelatnosti registrovana u sektoru E -Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora.
3.8. Vremenska pokrivenost: Dostupni podaci datiraju iz 2006.
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
1000 m3.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Kalendarska godina.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku jasno i široko pravno ovlašćenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovođenjem Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koja su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala nekoliko memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvođačima zvanične statistike: 1. Upravom carina; 2. Poreskom upravom; 3. Ministarstvom finansija; 4. Centralnom bankom Crne Gore; 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Ministarstvo fnansija i CBCG). Međunarodne institucije: 1. EUROSTAT; 2. UN organizacije; 3. MMF; 4. Svjetska banka.

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: članovi 53-60 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišćenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu ličnih podatka, kao i vođenje pojedinačnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statističke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o čuvanju statističkih podatka kojim se uređuje način, vrijeme, tehnički uslovi i organizacija čuvanja statističkih podataka, radi sprečavanja njihovog uništavanja, otuđivanja i neovlašćenog korišćenja, kao i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podatka. članom 59 pristup povjerljivim podacima zvanične statistike ograničen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanične statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvećenosti povjerenju u zvaničnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Odnos prema povjerljivim podacima: Shodno članu 56. Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu. Shodno članu 57. povjerljivi podaci biće korišćeni isključivo za statističke svrhe i biće iskazani u zbirnom obliku.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) se propisuje da proizvođači zvanične statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statističkih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprave za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvođače zvanične statistike koji uključuje datume objavljivanja statističkih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvođača zvanične statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv način učini dostupnim svim korisnicima statističke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanične statistike na objektivan, transparentan i profesionalan način, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Podaci se objavljuju na svake tri godine.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Podaci dobijeni Godišnjim izvještajem o javnom vodovodu objavljuju se u vidu saopštenja na web stranici Uprave za statistiku: https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1008&pageid=64.
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedeće redovne publikacije: 1. Statistički Godišnjak; Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedećem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php .
10.3. Onlajn baza podataka: On line baza podataka za Izvještaj o podizanju i gajenju šuma je dostupna na sljedećem linku: http://monstat.org/cg/pxweb.php.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. članom 58 definisane su vrste naučnih i istraživačkih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguće je isključivo na pisani zahtjev naučno-istraživačkih ustanova, u svrhu obavljanja naučno-istraživačke djelatnosti, kao i međunarodnih statističkih organizacija i proizvođača statistike iz drugih država. Istraživački subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvođači zvanične statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statistički podaci dati na korišćenje.
10.5. Drugo: Podaci dobijeni Godišnjim izvještajem o javnom vodovodu objavljuju se i na web sajtu Uprave za statistiku u vidu excel tabela u dijelu Podaci: https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1006&pageid=64.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodologija za Godišnji izvještaj o javnom vodovodu dostupna je na web sajtu Uprave za statistiku: http://www.monstat.org/userfiles/file/poliprivreda/metodologije/METODOLOGIJA%20VOD-2K.pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanične statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz praćenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave; 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan.

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modela koji podstiče razvoj i unapređenje funkcionisanja: - Institucije; - proizvodnje rezultata zvanične statistike; - pojedinca. U srednjem roku Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedeće ciljeve: - stroga posvećenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama; - kvalitetni statistički procesi i proizvodi; - profesionalna orijentacija zaposlenih; - stalna unapređenja; - smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Kvalitet za Godišnji izvještaj o javnom vodovodu prati se u svim fazama porizvodnje podataka (prikupljanje, unos i obrada). Podaci dobijeni istraživanjem provjeravaju se sa podacima iz prethodnih godina.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Međunarodni korisnici: 1. Eurostat; 2. Svjetska banka; 3. UN organizacije; 4. Međunarodni monetarni fond. Nacionalni korisnici: 1. Ministarstva i drugi organi javne uprave; 2. Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave; 3. Centralna banka; 4. nevladine organizacije; 5. studenti; 6. istraživači; 7. mediji.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodic za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovodenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Prikupljanje podataka realizovano je putem web ankete, u periodu od 1. septembra do 20. oktobra 2017. godine. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: https://www.monstat.org/userfiles/file/KVALITET/Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf .
12.3. Potpunost podataka: Nije dostupno.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Godišnjem izvještajem o javnom vodovodu obuhvaćeni su svi poslovni bujekti koja upravljaju javnim vodovodom i javnom kanalizacijom, koja su prema klasifikaciji djelatnosti registrovana u sektoru E -Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti i podaci se dobijaju izvještajnom metodom pa su podložni uobičajenim vrstama greške - greškama prilikom obrade i neodgovora. U cilju sprečavanja mogućnosti pojave greški preduzimaju se odgovarajuće aktivnosti kako bi se identifikovali i eliminisali potencijalni izvori grešaka.
13.2. Greška uzorka: Uzoračka greška ne može se izračunati jer istraživanje nije sprovedeno na osnovu slučajnog uzorka.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Neuzoračke greške se vežu za ostale greške koje nijesu vezane za uzorak. U neuzoračke greške spadaju: greška obuhvata, greška mjerenja, greška odaziva i greška obrade.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Shodno Godišnjem planu zvanične statistike i Kalendaru objavljivanja statističkih podataka, podaci za Godišnji izvještaj o javnom vodovodu prikupljaju se svake treće godine za prethodnu godinu, i objavljuju se na kraju godine.
14.2. Tačnost: Nije dostupno.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije dostupno.
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su u potpunosti uporedivi.

15.3. Domen usklađenosti: Nije dostupno.
15.4. Interna usklađenost: Podaci dobijeni Godišnjim izvještajem o javnom vodovodu su interno koherentni.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila Politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Nije dostupno.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Podaci se prikupljaju od poslovnih subjekata i koji upravljaju javnim vodovodom i javnom kanalizacijom, koji su prema klasifikaciji djelatnosti registrovani u sektoru E -Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnost
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Podaci se prikupljaju u trogodišnjoj periodici.
18.3. Prikupljanje podataka: Prikupljanje podataka vrši se izvještajnim metodom.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.