Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Cijene
Istraživanje / popis: Harmonizovani indeks potrošačkih cijena

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek za statistiku cijena
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2 , 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
11.09.2018.
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
11.09.2018.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Harmonizovani indeks potrošackih cijena (HICP) je osnova za komparativna mjerenja inflacije u Evropi, kao i za procjenu stabilnosti monetarne vrijednosti u eurozoni. Svaka zemlja clanica EU je obavezna da proizvodi HICP indeks.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
COICOP 1999; ECOCIOP
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Potrosnja u sektoru domacinstva (domaci koncept).
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Harmonizovani indeks potrošackih cijena je pokazatelj prosjecne promjene cijena svih proizvoda i usluga koje domacinstva koriste u svrhu potrošnje. HICP služi za poređenje inflacije na evropskom nivou. Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) je ekonomski pokazatelj koji mjeri promjenu u nivou cijena dobara i usluga koje tokom vremena domaćinstva kupuju i koriste u svrhu potrošnje, te kao takav predstavlja grupu evropskih indeksa potrošačkih cijena izračunatih prema harmonizovanom pristupu i posebnom setu definicija koji omogućuje uporedivu mjeru inflacije u euro području, Evropskoj uniji, Evropskom ekonomskom području, kao i za zemlje kandidatkinje. Elementarni agregati predstavljaju proizvode na najnižem nivou agregiranja, odnosno proizvode u svim prodajnim objektima na jednoj geografskoj lokaciji. Mjesecna stopa inflacije (m/m-1) mjeri promjenu prosjecnih cijena u tekucem mjesecu u odnosu na prosjecne cijene iz prethodnog mjeseca. Godišnja stopa inflacije (m/m-12) mjeri promjenu prosjecnih cijena u tekucem mjesecu u odnosu na prosjecne cijene u istom mjesecu prethodne godine. Kumulativni indeks (stopa promjene) mjeri promjenu prosjecnih cijena u tekucem mjesecu u odnosu na prosjecne cijene u decembru prethodne godine. Bazni indeks (stopa promjene) mjeri promjenu prosjecnih cijena u tekucem mjesecu u odnosu na prosjek bazne godine. Prosjecni godišnji indeks (stopa promjene) mjeri promjene prosjecnih cijena od pocetka godine do tekuceg mjeseca u odnosu na isti period u prethodnoj godini (Npr. Jan-Maj 17/Jan-Maj 16). Ponderi koji se koriste za izracunavanje harmonizovanog indeksa potrošackih cijena predstavljaju relativno ucešce odabranih dobara i usluga u ukupnoj potrošnji domacinstava na domacoj teritoriji. Tacnije, oni predstavljaju važnost odredene grupe proizvoda u ukupnoj potrošnji domacinstava u odredenom referentnom periodu.
3.5. Statistička jedinica: Svaki objavljeni indeks ili stopa promjene odnosi se na izdatke za finalnu monetarnu potrošnju sektora domaćinstva odgovarajućeg geografskog entiteta. Izvještajne jedinice obuhvataju sve vrste prodajnih objekata (prodavnice svih tipova i veličina, zelene pijace, zanatske radionice, preduzeća koja pružaju javne usluge, ugostiteljski, sportski i kulturno-obrazovni objekti i slično) u kojima se ostvaruje najveći promet. Jedinica posmatranja su maloprodajne cijene proizvoda i usluga finalne potrošnje, koje imaju značajan udio u ukupnoj potrošnji prosječnog potrošača. Ti proizvodi i usluge čine tzv. korpu dobara i usluga, kojom su obuhvaćeni uglavnom poizvodi i usluge, čiji udio u ukupnoj potrošnji stanovništva prelazi 0, 1%.
3.6. Statistička populacija: Na ekonomskoj teritoriji zemlje obuhvacena je cjelokupna potrošnja kako rezidenata, tako i nerezidenata kao i svih kolektivnih institucionalnih jedinica. HICP obuhvata potrošnju svih domacinstava na nacionalnoj teritoriji (rezidenti i nerezidenti).
3.7. Referentna oblast: Teritorija Crne Gore.
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci o harmonizovanom indeksu potrosackih cijena su dostupni od 2011.godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Bazni period indeksa je 2015. godina.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Indeksni brojevi, procenti, stope.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Mjesec.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ([Sl.list Crne Gore] br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Zavodu za statistiku jasno i široko pravno ovlašenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koja su rezultat istraživanja ostalih proizvodaca zvanicne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Zavod za statistiku je potpisao nekoliko memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Ministarstvom finansija 2. Centralnom bankom Crne Gore 3. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Zaposleni u Zavodu za statistika Crne Gore potpisuju povjerljive izjave o poštovanju povjerljivosti podataka, i za svako namjerno kršenje povjerljivosti statistickih podataka predvidjene su znatne zakonske mjere. Clanom 54 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike Crne Gore ( Sl.list RCG , br.18/12) je regulisano da se podaci prikupljeni, obradjeni i sacuvani za potrebe zvanicne statistike smatraju povjerljivim, ako je na osnovu tih podataka moguce neposredno ili posredno identifikovati izvještajne jedinice, cime se otkrivaju pojedinacni podaci. Izveštajna jedinica se neposredno identifikuje imenom, nazivom ili adresom, odnosno preko dodijeljenog identifikacionog broja. Posredna identifikacija je utvrdivanje identiteta izvještajne jedinice dedukcijom, uzimajuci u obzir sve mjere da bi se identifikovala izvještajna jedinica. Podaci za cije korišcenje su izvještajne jedinice dale izricit pristanak ne smatraju se povjerljivim.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Mjesecno.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Podaci su dostupni u vidu mjesečnih saopštenja objavljenih na zvaničnom web sajtu: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=356&pageid=355
10.2. Publikacije: Sve publikacije koje objavljuje Zavod za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Na sajtu MONSTAT-a u dijelu Cijena nalaze se saopstenja o harmonizovanom indeksu potrosackih cijena od 1. januara 2011. godine. U dijelu Podaci, u vidu excel tabele dostupni su harmonizovani indeksi potrošackih cijena od januara 2011 godine, na 4-cifarskom nivou agregiranja.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucno-istraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Zavodom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Nije dostupno.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Compendium of HICP reference documents, 2013 edition, European Commission, dostupan je na EUROSTAT-ovom sajtu na slijedecem linku: http://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/publications/compendium
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz pracenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Zavodu za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica. Prikupljeni podaci o cijenama se provjeravaju i edituju u nekoliko koraka. Prvi korak je provjeravanje napomena koje su navedene od strane snimatelja (popusti, promjene modela, itd.). Zatim se provjeravaju nedostajuce cijene, duplikati i neocekivana cjenovna odstupanja. Na ovaj nacin se želi osigurati da takvi podaci nisu rezultat greške prilikom obrade, i isti se koriguju shodno potrebi. U ovom procesu takodje se provjeravaju procjene snimatelja po pitanju promjene cijene usljed promjene kvaliteta. Ne postoji automatsko odbijanje podataka, vec sve sumnjive cijene ponovno provjeravaju snimatelji cijena. Za detaljnije informacije o posebnim slucajevima, kada je to potrebno, kontaktiraju se snimatelji cijena ili prodajni objekti. Odsjek za statistiku cijena vrši unos centralno prikupljenih cijena, obracun i provjeru preliminarnih indeksa, uporedjujuci iste sa podacima iz prethodnih perioda. Nakon detaljne provjere i analize podataka, finalni podaci se pripremaju za publikovanje i dostavljaju pretpostavljenima na konacnu verifikaciju.
11.2. Procjena kvaliteta: Procjenjuje se da je kvalitet HICP-a vrlo visok obzirom da su njegovi koncepti i metodologija razvijeni u skladu sa medjunarodnim standardima i korišćenjem najbolje evropske prakse kada je u pitanju statistika potrosackih cijena. Smatra se da su harmonizovani indeksi potrosackih cijena dovoljno precizni za sve prakticne svrhe za koje se koriste. Konkretno, to je najbolja mjera inflacije za eurozonu i Evropsku uniju kao cjelinu, kao i za poredjenje inflacije medju zemljama članicama. U toku je dalji rad na poboljšanju kvaliteta i uporedivosti samog indeksa.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave - Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti - istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: U cilju utvrdivanja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrdivanjem njihovih potreba, Zavod za statistiku po prvi put sprovodi ?Istraživanje o zadovoljstvu korisnika? u 2017. godini. Istraživanje je realizovano u periodu od 1. septembra do 20. oktobra. Link sa anketom je poslat svim korisnicima koji su u periodu od 2013-2017. poslali zahtjev za podacima na zvanicnu mail adresu. Pored toga, upitnik je postavljen na web stranici Zavoda za statistiku. U toku je obrada podataka dobijenih navedenim istraživanjem, dok cemo konacne rezultate imati do kraja godine, kako za ukupno zadovoljstvo korisnika, tako i po oblastima.
12.3. Potpunost podataka: Svi nacionalni zahtjevi su ispunjeni. Kada su u pitanju medjunarodni zahtjevi, tacnije zahtjevi EUROSTAT-a, Zavod za statistiku proizvodi 3 od 4 zahtijevana seta podataka. Trenutno ne dostavljamo podatke za harmonizovani indeks potrosackih cijena u stalnim poreskim stopma, koji je eksperimentalno obracunat za period od 2010. do 2015. godine.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Tacnost HICP-a podataka generalno se smatra visokom. Tacnost izvornih podataka prati se procjenom metodološke ispravnosti cijena i izvora pondera kao i pridržavanjem metodoloških preporuka. Postoje razni izvori podataka kako za pondere (Nacionalni racuni, Anketa o potrošnji domacinstava) tako i za cijene (posjeta maloprodajnim objektima i pružaocima usluga i centralno prikupljanje cijena putem pošte, telefona, e-pošte i interneta). Vrsta ankete i metode prikupljanja cijena osiguravaju dovoljnu pokrivenost i pravovremenost. Cijene se prikupljaju u prodajnim mjestima, supermarketima, prodavnicama, zanatskim radnjama i slicno, u 5 gradova koji predstavljaju najznacajnije trgovinske centre: Podgorica, Nikšic, Bijelo Polje, Budva i Bar. One odražavaju cjenovnu situaciju u cijeloj zemlji. Izvori za pondere se zasnivaju na podacima iz Nacionalnih racuna o strukturi finalne potrosnje domacinstava. Prodajni objekti iz kojih se cijene prikupljaju odabrani su da reprezentuju postojecu trgovacku i usluznu mrezu, i obicno se zasnivaju na sljedecim kriterijumima: promet, reprezentativnost i obuhvat raspoloživih roba i usluga ukljucenih u korpi HICP-a. Obuhvacena je potrošnja privatnih, institucionalnih domacinstava i nerezidenata nastanjenih na ekonomskoj teritoriji zemlje, nezavisno od njihovih prihoda. (domaci koncept).
13.2. Greška uzorka: Istraživanje nije zasnovano na slucajnom uzorku tako da ne možemo koristiti standardne pristupe za procjenu uzoracke greške. Metodologija za izracunavanje tacnosti harmonizovanog indeksa potrošackih cijena još uvijek nije dovoljno razvijena zbog složenosti uzorka.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Uzorak odreden za prikupljanje potrošackih cijena nije slucajan nego je izabran sa svrhom zadovoljavanja specificnih ciljeva. Usvojen je osnovni princip izbora uzorka sa ciljem osiguravanja reprezentativnosti ponašanja potrošaca u smislu obuhvata najcešce kupovanih proizvoda, najcešce posjecenih prodajnih mjesta i najprodavanijih proizvoda.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se objavljuju na datum koji je definisan Kalendarom objavljivanja statistickih podataka u formi redovnog mjesecnog saopstenja.
14.2. Tačnost: HICP podaci su objavljeni u skladu sa Kalendarom objavljivanja statistickih podataka za 2017. godinu osim u slucaju januarskog saopstenja, koje je objavljeno 6. marta 2017. godine (Kalendarom predvidjeno 24. februara 2017. godine). Razlog pomjeranja datuma objave je promjena referentnog perioda indeksa (2015=100).

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Crnogorski HICP se proizvodi na osnovu minimalnih standarda koje zahtijevaju harmonizovani indeksi potrošackih cijena i smatra se uporedivim sa HICP-om drugih država clanica EU. Zahtjevi EU regulativa koji uskladjuju definicije i klasifikacije HICP-a primjenjeni su u crnogorskom HICP-u. Postoje neke zahtjevnije oblasti koje se mogu unaprijediti kao npr. cjenovna prilagodjavanja usljed promjene u kvalitetu, kako bi se dodatno poboljšala uporedivost. Definicije i klasifikacije su uskladjene u nizu pravnih akata koji su riješili konceptualne razlike.
15.2. Vremenska uporedivost: HICP podaci su dostupni od janura 2011. godine na sajtu MONSTAT-a, u dijelu Podaci i uporedivi su tokom vremena.

15.3. Domen usklađenosti: Razlike izmedju nacionalnog CPI-a i HICP-a se ogledaju u sledecem: razlicit je obuhvat stanovništva (CPI obuhvata izdatke za potrosnju rezidenata i privatnih domacinstava na ekonomskoj teritoriji zemlje, dok HICP obuhvata izdatke za potrošnju rezidenata i nerezidenata kao i kolektivnih domacinstava na ekonomskoj teritorije zemlje), i razliciti su izvori podataka za obracun pondera (CPI koristi kao glavni izvor podataka Anketu o potrošnji domacinstava, dok HICP koristi podatke iz nacionalnih racuna).
15.4. Interna usklađenost: HICP podaci su interno koherentni. Viši nivoi agregiranja dobijaju se na osnovu elementarnih indeksa prema dobro definisanim procedurama.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Zavod za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Objavljeni podaci se smatraju konacnim osim u slucaju metodoloskih promjena i uvodjenja novih klasifikacija, usljed cega podlijezu reviziji.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Izbor pondera: Ponderi su struktura potrošnje domacinstava dobijena na osnovu podataka iz APD-a. Izbor prodavnica: Kriterijumi za izbor broja i tipa prodavnica u jednom gradu su: - Vrsta proizvoda ili usluge za koje se prikupljaju cijene - Broj stanovnika - Promet koji se ostvaruje - Ujednacenost cijena istog proizvoda u razlicitim prodavnicama - Kontinuirana snadbjevenost prodavnice robom - Navike potrosaca - Lokacija Broj stanovnika i vrsta proizvoda su osnovni kriterijum za izbor broja prodavnica po gradovima. Zbog stalnog prisustva na terenu i suocavanja sa realnim stanjem, snimatelji jesu ti koji ce u saradnji sa Zavodom za statistiku, donijeti konacnu odluku o izboru snimateljskih mjesta. Izbor prodavnica za snimanje azurira se svake godine. Izbor proizvoda: Lista proizvoda za koju se prikupljaju cijene jedinstvena je za cijelu Crnu Goru. Konacnu listu za snimanje cijena utvrdjuje Zavod za statistiku poslije konsultacije sa snimateljima a najkasnije do kraja novembra. Snimatelj cijena bira proizvod koji odgovara opisu proizvoda iz liste proizvoda. Ukoliko u prodavnici postoji više razlicitih proizvoda koji odgovaraju opisu, bira se onaj koji se najviše prodaje u dužem vremenskom periodu. Zbog toga je veoma važno da se kod izbora proizvoda konsultuje prodavac. Kada se izabere proizvod za koji ce se prikupljati cijena, on se ne mijenja u toku cijele godine.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Za potrebe obracuna harmonizovanog indeksa potrosackih cijena cijene se snimaju jedanput mjesecno u periodu od 3. do 25. u mjesecu, izuzev cijena goriva koje se snimaju na dnevnoj bazi.
18.3. Prikupljanje podataka: Cijene se prikupljaju mjesecno za odabrane proizvode i usluge, koje snimaju angazovani anketari u pet opstina: Podgorica, Nikšic, Bijelo Polje, Bar i Budva. Određeni broj cijena se prikuplja centralizovano u Odsjeku cijena. Metodi prikupljanja su razliciti i zavise od vrste proizvoda ili usluge (telefonski intervju, internet sajtovi ili posebni upitnici).
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Tokom godine, cjenovna prilagodjavanja usljed promjene u kvalitetu, najcesce se vrse kod automobila, kompjutera, velikih kucnih aparata, odjece i obuce i tehnike. U primjeni su sljedeci metodi: - Eksplicitni metodi Direktno poredjenje cijena: odjeca i obuca Option pricing: novi automobili Ekspertska procjena QA: odjeca, obuca, automobili Prilagodjavanje usljed promjene velicine pakovanja: hrana i medikamenti Kombinovani pristupi - Implicitni metodi Overlap: audio-vizuelni aparati; Bridge overlap: kompjuteri, tehnika, kucni aparati.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.