Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Turizam
Istraživanje / popis: Kružna putovanja stranih brodova

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukuralne biznis statistike
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
17.06.2019.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Cilj ovog istraživanja je dobijanje podataka o broju ostvarenih kružnih putovanja stranih brodova koji pristaju u teritorijalno more Crne Gore, prema zastavi broda pod kojom plove i broju putnika na ovim brodovima. Rezultati istraživanja koriste se za analizu turisticke aktivnosti kao elementa kreiranja politike razvoja turizma u Crnoj Gori.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Nije relevantno.
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Nije relevantno.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Kružno putovanje je turističko putovanje u trajanju od više dana prema odredjenom planu putovanja kružnog tipa. Brod za kružna putovanja je turistički brod namijenjen višednevnim turističkim krstarenjima Pod pojmom putnik podrazumijeva se svaka osoba koja je brodom doputovala, bez obzira na starost, a nije clan posade. Pod zastavom broda podrazumijeva se zemlja pod cijom zastavom brod plovi.
3.5. Statistička jedinica: Lucke kapetanije Bar i Kotor sa svojim poslovnim jedinicama - ispostavama.
3.6. Statistička populacija: Strani brodovi koji su na kružnom putovanju i ulaze u teritorijalno more Crne Gore.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora.
3.8. Vremenska pokrivenost: Od 2007. godine sprovodi se kao redovno istraživanje.
3.9. Osnovni (bazni) period: Za baznu godinu se uzima prethodna godina.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj putnika i putovanja na kružnim putovanjima u Crnoj Gori izražavaju se u apsolutnim vrijednostima. Promjene u odnosu na prethodni period - procentualno (%).

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Godina.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašcenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvodaca zvanicne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Povjerljivost i zaštita statistickih podataka regulisani su Zakonom o statistici i statistickom sistemu Crne Gore (?Službeni list CG? br. 18/12). Jedno od osnovnih nacela na kojima se temelji Zakon je nacelo statisticke povjerljivosti i upotreba licnih podataka iskljucivo u statisticke svrhe. Na osnovu Zakona, individualni podaci o fizickim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu. Podaci su povjerljivi kada omogucavaju direktnu ili indirektnu identifikaciju fizickog ili pravnog lica. Rezultati dobijeni istraživanjem objavljuju se u agregiranom (zbirnom) obliku kojim se onemogucava prikazivanje individualnih podataka izvještajnih jedinica.
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Individualni podaci se ne objavljuju. Prema članu 56. Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanične statistike, individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu. Prema članu 57. povjerljivi podaci bice korišćeni isključivo za statističke svrhe, jedino ukoliko izvještajne jedinice daju izričit pristanak za upotrebu njenih podataka, takvi podaci se ne smatraju povjerljivim.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (?Službeni list Crne Gore? br. 18/12) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku, najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, i on sadrži datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodjača zvanične statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv način učini dostupnim svim korisnicima statističke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanične statistike na objektivan, transparentan i profesionalan način, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godišnja.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Godisnja saopstenja na linku: http://monstat.org/cg/page.php?id=634&pageid=588
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesecni statisticki pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najcešce korišceni statisticki podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Podaci su dostupni na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/page.php?id=634&pageid=588
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. članom 58 definisane su vrste naučnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguće je isključivo na pisani zahtjev naučno-istraživačkih ustanova, u svrhu obavljanja naucnoistraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Podaci su dostupni u excel dokumentima: http://monstat.org/cg/page.php?id=634&pageid=588

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodologija je dostupna na sljedecem linku: http://monstat.org/userfiles/file/turizam/kruzna%20putovanja/Metodologija%20(TU-19).pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz pracenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Zavodu za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Svi dosadašnji podaci su u potpunosti uporedivi, rokovi za objavljivanje ispoštovani i nije bilo prekida u vremenskim serijama. Istraživanje ne podliježe evropskim regulativama i zahtjevima, vec se sprovodi zbog nacionalnih potreba. Kvalitet se prati u svim fazama proizvodnje podataka od strane odgovornih statisticara, u skladu sa specifikacijom za konkretno istraživanje.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat; - Svjetska banka; - UN organizacije; - MMF. Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave; - Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave; - Centralna banka Crne Gore; - NVO; - Studenti; - Istraživaci; - Mediji.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodic za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovodenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Prikupljanje podataka realizovano je putem web ankete, u periodu od 1. septembra do 20. oktobra 2017. godine. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: https://www.monstat.org/userfiles/file/KVALITET/Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf .
12.3. Potpunost podataka: Istraživanje se sprovodi zbog nacionalnih potreba, u skladu sa nacionalnom metodologijom. Obuhvat je potpun.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Istraživanje se sprovodi na potpunom obuhvatu što podrazumijeva dvije izvještajne jedinice, lucke kapetanije Bar i Kotor.
13.2. Greška uzorka: Istraživanje se sprovodi na potpunom obuhvatu, stoga nema greški u uzorkovanju.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se prikljupaju mjesečno, a objavljuju se godišnje, 21. marta tekuce godine za prethodnu godinu. Upitnici se šalju izvještajnim jedinicama na pocetku godine (za svih 12 mjeseci). Rok za dostavu podataka je 10 dana nakon završetka referentnog mjeseca. Podaci se objavljuju 80 dana nakon završetka referentne godine, u skladu sa Kalendarom objavljivanja statističkih podataka.
14.2. Tačnost: Indikator tačnosti predstavlja vremensku razliku izmedu stvarne objave podataka i planirane objave podataka. što se tice ovog istraživanja tacnost = 0, što znaci da su podaci objavljeni u skladu sa Kalendarom objave statističkih podataka.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Istraživanje se sprovodi zbog nacionalnih potreba, stoga se podaci ovog istraživanja ne mogu uporedivati sa podacima drugih EU zemalja, jer ne podliježu EU regulativi.
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su uporedivi u potpunosti od 2007. godine kada se sprovodi istraživanje.

15.3. Domen usklađenosti: Nije relevantno.
15.4. Interna usklađenost: Podaci su interno povezani.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Zavod za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na sljedecem linku: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Objavljeni podaci se posmatraju kao preliminarni sve do izlaska sljedeceg saopštenja kada preliminarni podaci postaju konačni shodno Kalendaru objavljivanja statističkih podataka.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Istraživanje se sprovodi izvještajnom metodom na potpunom obuhvatu s obzirom da se radi o dvije izvještajne jedinice, lučke kapetanije Bar i Kotor.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Mjesečno.
18.3. Prikupljanje podataka: Prikupljanje podataka se vrši izvjestajnom metodom, putem upitnika TU-19. Lucke kapetanije dostavljaju izvještaje za podrucje cijele kapetanije, na nacin da one od svojih ispostava (luka) preuzimaju podatke i onda ih šalju Zavodu za statistiku. Izvještaji se popunjavaju za svaki brod posebno.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.