Kategorija: Multi - domenske statistike
Oblast: Informatičko društvo
Istraživanje / popis: Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzecima, domacinstvima i kod pojedinaca

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike za istraživanje o IKT-u i za statistiku istraživanja i razvoja i inovacija
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2 , 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
1. Novembar 2013
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
29. Septembar 2017

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Cilj istraživanja je da se dobiju podaci o zastupljenosti i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija od strane domaćinstava i pojedinaca, kao i preduzeća.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev. 2, NUTS, ISCED 1997.
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
U istraživanju o upotrebi informaciono komunikacionih tehnologija u preduzećima obuhvaćeni su sledeći sektori:
- Sektor C - Prerađivačka industrija ;
- Sektori D, E - Električna energija, plin i para, vodovod, kanalizacija i upravljanje otpadom ;
- Sektor F - Izgradnja ;
- Sektor G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila, motocikla;
- Sektor H - Prevoz i skladištenje ;
- Sektor I - Smještaj i ishrana ;
- Sektor J - informacije i komunikacije ;
- Sektor L - Poslovanje nekretninama ;
- Grupe 69-74 - Profesionalne, naučne i tehničke djelatnosti ;
- Sektor N - Administrativne i pomocne djelatnosti ;
- Grupa 95.1 - Popravka računara ;
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Satelitska televizija je zajednički naziv za televizijske sisteme koji televizijske signale prenose pomoću telekomunikacijskih satelita.
Izraz se obično koristi kako bi se ti sistemi razlikovali od zemaljske televizije gdje se signal prenosi preko predajnika na tlu, odnosno kablovske televizije gdje se signal prenosi preko kablova.
Kablovska televizija je zajednički naziv za televizijske sisteme koji televizijske signale prenose pomoću mreže bakarnih kablova. Digitalna TV se odnosi na televiziju preko digitalnog signala. To je osnovna razlika u odnosu na prenos obične TV koji je preko analognog signala. Poboljšanje kvaliteta slike i pristup Internetu su neke od karakteristika koje karakterišu digitalnu TV.
GPRS standard za prenos podataka kod mobilne telefonije je prelaz ka 3G standardu. GPRS omogućava brži prenos podataka, u odnosu na klasični standard, ali ne toliko brz kao kod 3G.
Handheld computer -PDA (ručni računar) je računar koji se može koristiti dok se drži i čuva u maloj torbi, ili na primjer u džepu. Lični digitalni pomoćnici (PDA) su još jedan termin za ručne računare.
PDA koristi olovku umjesto tastature. Neki PDA uredjaji se takođe mogu koristiti za mobilnu telefoniju tj. ovi PDA uređaji se mogu koristiti za mobilni telefon kao i za ručni kompjuter.
Modem (dial-up pristup preko normalne telefonske linije) povezuje domaćinstva preko dial-upa putem analognog modema.
ISDN (dial-up pristup preko normalne telefonske linije) povezuje domaćinstva preko dial-up putem ISDN modema (Integrated Services Digital Network).
DSL (Digital Subscriber Line) je oznaka za tehnologiju koja transportuje podatke velikim brzinama (npr. jednakim ili veći od 144 kbit /s) preko postojeće bakarne mreže. DSL tehnologija je vrsta Internet veze koja je znatno brža od dial-up pristupa i zbog toga je označavamo kao širokopojasnu.
Važnije DSL tehnologije obuhvataju:
-ADSL: Ovaj termin se koristi za DSL gdje se dodjeljuje veći propusni opseg za download od uploada (Asimmetric DSL).
-SHDSL: Ista brzina downloada i uploada (Simmetric DSL). Kablovski Internet: Ova tehnologija omogućava velike brzine pristupa Internetu preko mreže kablovske televizije ili preko kablovskih sistema. Kao i DSL tehnologija podaci se prenose preko postojeće bakarne mreže.
Treća generacija (3G) mobilnih tehnologija omogućava veće brzine pristupa u odnosu na GPRS.
Tablet je računar sa ekranom osjetljivim na dodir, npr. Apple, iPad, Touch Screen računari.
Brzina prenosa podataka preko mobilnog telefona je još uvijek ograničena, pri čemu je druga generacija (2G) mobilnih tehnologija, kao sto je GPRS (General Packet Radio Service), malog kapaciteta brzine u odnosu na 3G.
Frame Relay je standardizovana wide area network tehnologija koja određuje fizičke i logičke veze slojeva digitalnih telekomunikacionih kanala, koristeći switching metodologiju.
UMTS je treća generacija (3G) mobilnih tehnologija za mreže zasnovane na GSM standardu.
CDMA200 pripada 3G standardima mobilne tehnologije. Koristi CDMA kanalni pristup za slanje glasa, podataka i signalizacije podataka između mobilnih telefona i mobilnih sajtova.
HSDPA je komunikacioni protokol primijenjen u mobilnim mrežama trece genaracije kao dio HSPA familije komunikacionih protokola koji mrežama baziranim na UMTS tehnologiji omogućavaju povećanje brzine protoka podataka i mrežnih resursa.
GSM- Globalni Sistem za Mobilnu Komunikaciju je nakorišćeniji standard za mobilne telefone.
EDGE - cilj tehnologije je povećanje brzine prenosa i kapaciteta sistema i omogućavanje novih aplikacija.
3.5. Statistička jedinica: U istraživanju koje se odnosi na domaćinstva statistička jedinica je:
Domaćinstvo u kojem postoji bar jedno lice starosti izmedju 16 i 74 godine.
Lice (pojedinac) starosti između 16 i 74 godine.
U istraživanju koje se odnosi na preduzeća statistička jedinica je:
Preduzeće sa 10 i više zaposlenih iz određenih sektora prema klasifikaciji NACE Rev 2:
- Sektor C - Prerađivačka industrija ;
- Sektor I D, E - Električna energija, plin i para, vodovod, kanalizacija i upravljanje otpadom ;
- Sektor F - Izgradnja ;
- Sektor G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila, motocikla;
- Sektor H - Prevoz i skladištenje ;
- Sektor I - Smještaj i ishrana ;
- Sektor J - informacije i komunikacije ;
- Sektor L - Poslovanje nekretninama ;
- Grupe 69-74 - Profesionalne, naučne i tehničke djelatnosti ;
- Sektor N - Administrativne i pomoćne djelatnosti ;
- Grupa 95.1 - Popravka računara ;
3.6. Statistička populacija: U dijelu istraživanja koje se odnosi na domaćinstva statistička populacija su sva domaćinstva u Crnoj Gori koja imaju bar jedno lice starosti između 16 i 74 godine.
U dijelu istraživanja koje se odnosi na preduzeća iz određenih sektora prema klasifikaciji NACE Rev 2 (pogledati definiciju statističkih jedinica-preduzeća) koja imaju 10 i više radnika.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Od 2011.godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Mjerna jedinica u istraživanju su procenti (%).

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Godišnje istraživanje.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike Crne Gore ( Sl. list CG , br. 18/12 od 30. 03. 2012) Godisnji plan statističkih istraživanja. Zavod za statistiku sprovodi Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima, domaćinstvima i od strane pojedinaca od 2011. godine u skladu sa regulativama, (EU) br. 2015/2003 i (EU) br. 2016/2015 i implementacionom regulativom (EK) br. 808/2004.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci se publikuju kao agregirani najnize na nivou opstine. Pravila pristupa mikro podacima definisana su clanovima 58 i 59 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike Crne Gore.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godišnje istraživanje-podaci se objavljuju godišnje.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Saopstenja se objavljuju jednom godisnje i dostupna su na web sajtu na linku: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=459&pageid=457
10.2. Publikacije: Zavod za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: 1. Mjesecni statisticki pregled: 2. Statisticki Godišnjak: 3. Crna Gora u brojkama: 4. Godišnja statistika saobracaja, skladištenja i veza: 5. Broj i struktura poslovnih subjekata: Pored navedenih redovnih, Zavod za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: 1. žene i muškarci u Crnoj Gori: 2. Djeca u Crnoj Gori: 3. Najcešce korišceni statisticki podaci: Sve publikacije koje objavljuje Zavod za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Nije dostupno.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucno-istraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Zavodom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Nije relevantno.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Nije dostupno.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz pracenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Zavodu za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta:

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: U cilju utvrdivanja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrdivanjem njihovih potreba, Zavod za statistiku po prvi put sprovodi ?Istraživanje o zadovoljstvu korisnika? u 2017. godini. Istraživanje je realizovano u periodu od 1. septembra do 20. oktobra. Link sa anketom je poslat svim korisnicima koji su u periodu od 2013-2017. poslali zahtjev za podacima na zvanicnu mail adresu. Pored toga, upitnik je postavljen na web stranici Zavoda za statistiku. U toku je obrada podataka dobijenih navedenim istraživanjem, dok cemo konacne rezultate imati do kraja godine, kako za ukupno zadovoljstvo korisnika, tako i po oblastima.
12.3. Potpunost podataka: Podaci koji se prikupljaju ovim istraživanjem odredjeni su metodologijom istraživanja koja je definisana uredbama EU-a i metodološkim standardima Eurostata koji se odnose na IKT istraživanje

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Rezultati iz IKT istrazivanja se dobijaju na bazi uzorka i podložni su uobičajenim vrstama grešaka u vezi sa tehnikama uzorkovanja i intervjuima. Greske su: greške uzorkovanja, neuzoračke greške, greške mjerenja, procesuiranja i neodaziva.
13.2. Greška uzorka: Uzoračke greške su izazvane posmatranjem uzorka kao dijela populacije. Veličina uzoračke greške može da se kontroliše preko veličine uzorka i dizajna uzorka. Za neke manje domene (nivoe ili grupe podataka) koje imaju nedovoljan broj jedinica u uzorku, velike uzoračke greške dovode do nepouzdanih rezultata.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Neuzoracke greske: over-coverage (prekomjerna pokrivenost), under-coverage, greške mjerenja i obrade, editovanja i imputacije podataka, neodaziva.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Prema metodologiji EUROSTAT-a istraživanje treba da se sprovodi u prvom kvartalu za referentnu godinu.
14.2. Tačnost: Podaci se objavljuju na datum koji je definisan Kalendarom objavljivanja statističkih podataka i godisnjim planom.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci na nivou Crne Gore su uporedivi sa podacima zemalja koje sprovode Istrazivanje o upotrebi IKT prema metodologiji Eurostata u skladu sa regulativama, (EU) br. 2015/2003 i (EU) br. 2016/2015 i implementacionom regulativom (EK) br. 808/2004.
15.2. Vremenska uporedivost: Od 2011.godine.

15.3. Domen usklađenosti: Ne postoji slicno istrazivanje sa kojem bi se moglo vrsiti uporedjivanje.
15.4. Interna usklađenost: NIje relevantno.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Zavod za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Kod ovog istrazivanja primjenjuje se redovne revizije jer je Godisnjim planom predvidjena konacna objava podataka. Nije bilo neplaniranih revizija.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Uzorak 1200 domaćinstava i 1200 lica
Uzorak 600 preduzeća
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Godišnje istraživanje.
18.3. Prikupljanje podataka: Intervju licem u lice za domaćinstva i lica.
Telefonski intervju za preduzeća.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Istraživanje se radi u skladu sa metodologijom Eurostata i u skladu je sa međunarodnim standardima. što se tiče prilagođavanja nacionalnim potrebama, ne postoji nikakvo usklađivanje, jer se iz ovog istraživanja dobija širok spektar odgovora i podataka koji zadovoljavaju i nacionalne interese.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

 

.