Novosti

17.06.2019
Klanje stoke i živine u klanicama April 2019. godine

 U aprilu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama

u Crnoj Gori, manji je za 0,4% (neto težina veća za 7,4%). Kod ovaca i svinja bilježi se rast u ukupnom
broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine primjetan je pad.
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 4,4%
(neto težina manja za 1%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja bilježi se rast u odnosu na prethodni
mjesec. Ukupan broj zaklane živine je veći za 18,4% (dok je neto težina veća za 16,1%).
U periodu od januara do aprila 2019. godine bilježi se pad u klanju goveda. Zaklano je 8 821 goveda
odnosno 2,8% manje u odnosu na isti period 2018. godine. Rast u klanju za isti period je prisutan kod ovaca
i svinja, dok kod živine pad.
 

 

.