Novosti

27.08.2019
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Jul 2019. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u julu 2019. godine bilježi rast u odnosu na prethodni mjesec od 0,6% i u odnosu na isti mjesec prethodne godine od 5,0%.

Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 14,3%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 3,3% i sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 5,2%. 

Saopštenje


.