Novosti

30.09.2019
Prosječne zarade (plate) Avgust 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u avgustu 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 776 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 517 eura. Prosječna (neto) zarada u avgustu 2019. godine u odnosu na jul 2019. godine zabilježila je rast od 1,2%, dok je prosječna (neto) zarada u avgustu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu 2019. godine u odnosu na jul 2019. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 1,1%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u avgustu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom (5,2%), Saobraćaj i skladištenje (4,3%), Umjetnost zabava i rekreacija (3,1%), Usluge smještaja i ishrane (3,0%), Vađenje ruda i kamena (2,7%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (2,6%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (2,1%), Trgovina na veliko i trgovina na malo (1,8%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,7%), Informisanje i komunikacije (1,4%), Prerađivačka industrija (1,3%), Državna uprava i odbrana (0,5%), Građevinarstvo (0,4%), Poslovanje sa nekretninama (0,1%), dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Ostale uslužne djelatnosti (1,5%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,1%), Zdravstena i socijalna zaštita (0,4%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (0,3%) i Obrazovanje (0,2%). 

Saopštenje


.