Novosti

30.10.2019
Prosječne zarade (Plate) Septembar 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u septembru 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 775 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 516 eura. Prosječna (neto) zarada u septembru 2019. godine u odnosu na avgust 2019. godine zabilježila je pad od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u septembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 0,8%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u septembru 2019. godine u odnosu na avgust 2019. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,3%.
 
Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u septembru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti (9,9%), Usluge smještaja i ishrane (6,1%), Poslovanje sa nekretninama (4,2%), Vađenje ruda i kamena (3,4%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,9%), Saobraćaj i skladištenje (1,3%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (0,8%), Trgovina na veliko i trgovina na malo (0,3%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,2%), dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Informisanje i komunikacije (5,2%),  Snabdijevanje električnom energijom (2,7%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,0%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,7%), Građevinarstvo (1,5%), Državna uprava i odbrana (1,2%), Obrazovanje (0,6%), Prerađivačka industrija (0,5%),  Zdravstena i soc.zaštita (0,4%) I Administrativne i pom. uslužne djelatnosti (0,3%).
 

 


.