Novosti

31.10.2019
Statistika stranih filijala - IFATS za 2018. godinu

Statistika stranih filijala (IFATS statistika) opisuje aktivnosti privrednih subjekata koji su pod kontrolom privrednih subjekata sa sjedištem izvan Crne Gore. Rezultati poslovanja dobijeni su iz istraživanja „Statistike stranih filijala - IFATS”, a korišćenjem metodologije koja je skladu sa Regulativom (EC) br. 716/2007. Podaci su prikazani na nivou sektora Klasifikacije djelatnosti 2010 (KD 2010) koja je usklađena sa evropskom klasifikacijom djelatnosti Nace Rev.2.
 

Posmatranjem dobijenih rezultata evidentno je da je najveće učešće obuhvaćenih privrednih subjekata, koji su pod kontrolom privrednih subjekata sa sjedištem izvan Crne Gore, za 2018. godinu bilo u uslužnim sektorima i to 46%. 

Saopštenje


.