Novosti

21.11.2019
Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2019. godine

Prevoz putnika u trećem kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u drumskom saobraćaju za 1,0%, lokalnom drumskom za 1,2%, prevozu putnika na aerodromima 5,8%, redovnom vazdušnom za 4,9%, dok se pad bilježi u željezničkom za 0,3% i vanrednom vazdušnom prevozu za 22,0%.
 
Kod prevoza robe u trećem kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod ukupnog prometa robe u lukama za 16,3%, željezničkog za 35,4%, dok se kod prevoza robe na aerodromima bilježi pad za 16,9%.
 
Broj pretovarenih tona u lukama, u trećem kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 17,3%, kod izmanipulisanih tona za 29,2%.
 
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u trećem kvartalu 2019. godine iznosio je 1 922 što je 6,5% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica2 u trećem kvartalu 2019. godine iznosio je 847 (od čega je 831 povrijeđenih lica), što je za 0,2% manje u odnosu na isti kvartal 2018. godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u trećem kvartalu 2019. godine iznosi 68 518 što je za 6,7% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u trećem kvartalu 2019. godine iznosi 5 859 što je za 5,2% manje nego u istom kvartalu prethodne godine.

U trećem kvartalu 2019. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 232 hiljade tona robe, uz ostvarenih 18 750 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 012 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 94,0% ili 218 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 6,0% ili 14 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 72,5% ili 13 601 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 27,5% ili 5 149 hiljada tonskih kilometara. 

Saopštenje


.