Novosti

27.11.2019
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma, III kvartal 2019. godine

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2019. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 2,3%.
 
Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2019. godine, četinari učestvuju sa 51,6%, dok lišćari učestvuju sa 48,4%.
 
U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2019. godine trupci četinara učestvuju sa 43,9%, ogrijevno drvo lišćara 19,2%, trupci lišćara 15,7%, prostorno drvo lišćara 13,5%, prostorno drvo četinara sa 5,0%, ostalo dugo drvo četinara 1,1%, rudničko drvo četinara 0,8% i ogrijevno drvo četinara sa 0,8%.
 

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu. 

Saopštenje


.