Novosti

30.12.2019
Prosječne zarade (plate) Novembar 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u novembru 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 778 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 518 eura. Prosječna (neto) zarada u novembru 2019. godine u odnosu na oktobar 2019. godine zabilježila je rast od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u novembru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u novembru 2019. godine u odnosu na oktobar 2019. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,1%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u novembru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poslovanje sa nekretninama (5,1%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (2,2%), Prerađivačka industrija (1,8%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (1,6%), Trgovina na veliko i trgovina na malo (1,0%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,9%), Vađenje ruda i kamena (0,7%), Zdravstena i socijalna zaštita (0,4%), Ostale uslužne djelatnosti (0,2%), dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (7,3%), Snabdijevanje električnom energijom (3,1%), Usluge smještaja i ishrane (2,1%), Administrativne i pomoćne. uslužne djelatnosti (1,7%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,5%), Građevinarstvo (0,7%), Obrazovanje (0,4%) i Saobraćaj i skladištenje (0,2%). 

Saopštenje


.