Novosti

26.02.2020
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma, IV kvartal 2019. godine

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u četvrtom kvartalu 2019. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 4,8%.
 
Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u četvrtom kvartalu 2019. godine, četinari učestvuju sa 58,4%, dok lišćari učestvuju sa 41,6%.
 
U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u četvrtom kvartalu 2019. godine trupci četinara učestvuju sa 45,6%, ogrijevno drvo lišćara 18,5%, prostorno drvo lišćara 11,7%, trupci lišćara 11,4%, prostorno drvo četinara sa 9,6%, ostalo dugo drvo četinara 1,7%, ogrijevno drvo četinara sa 0,9% i rudničko drvo četinara 0,6%.

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu. 

Saopštenje


.