Novosti

05.03.2020
Javni konkurs za izbor idejno-grafičkog rješenja (logotipa) Uprave za statistiku Crne Gore

Na osnovu člana 4, tačka 13, člana 6, tačke 11 i 15,  Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl. list CG“ br.018/12 od 30.03.2012, 047/19 od 12.08.2019), a vezi sa čl. 236, 238 i 239 Zakona o obligacionim odnosima (Sl. list CG", br.47/08, 04/11, 22/17) Uprava za statistiku raspisuje,

JAVNI KONKURS

ZA

IZBOR IDEJNO-GRAFIČKOG RJEŠENJA (LOGOTIPA)  UPRAVE ZA STATISTIKU CRNE GORE

Uprava za statistiku (MONSTAT) poziva sva  zainteresovana fizička i pravna lica iz Crne Gore da uzmu učešće na Konkursu za izbor idejno-grafičkog rješenja, logotipa (u daljem tekstu: vizuelnog identiteta Uprave za statistiku) pri čemu su pravna lica dužna da imenuju ovlašćenog predstavnika. Konkurs je anoniman i radovi se predaju pod šifrom.

1. Zadatak konkursa

Zadatak konkursa je izrada idejno-grafičkog rješenja, logotipa za Upravu za statistiku a koji oslikava ono što je misija  ove institucije a to je da obezbijedi adekvatne, relevantne, pouzdane i pravovremene rezultate zvanične statistike, kako bi se olakšalo planiranje i donošenje odluka Vlade Crne Gore i zajednica, kao i da obezbijedi  proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike u skladu sa naučnim principima, profesionalnom etikom i međunarodnim standardima.  Vizija statističkog sistema Crne Gore je proizvodnja koherentnih, relevantnih i objektivnih rezultata zvanične statistike, koji se temelje na međunarodnim konceptima, metodologijama i strogom režimu zaštite podataka.  Vizuelni identitet Uprave za statistiku, treba da objedini specifičnosti proizvodnje zvaničnih podataka i da ih odražava na jedinstven način, kako bi se kroz grafičko rješenje  Uprava za statistiku mogla adekvatno pozicionirati u nacionalnoj i međunarodnoj javnosti.

2. Cilj Konkursa

Cilj konkursa je izbor originalnog rješenja vizuelnog identiteta Uprave za statistiku koja odražava posebnost i prepoznatljivost. Logotip će biti korišćen u svrhe popularizacije zvanične statistike, a treba da naglašava nadležnosti i specifičnosti Uprave za statistiku. Logotip će biti korišćen na svim štampanim i elektronskim materijalima, sredstvima informisanja kao i drugim oblicima komunikacije u kojima je neophodno ukazati na vizuelni identitet Uprave za statistiku.

3. Obuhvat konkursnog rješenja

Logotip treba da sadrži:

1. Tipografija odnosno akronim Uprave za statistiku – MONSTAT kao sastavni dio logotipa

2. Grafizam, odnosno znak/simbol koji će oslikavati vizuelni identitet Uprave za statistiku Crne Gore.

4. Uslovi konkursa

Konkurs je upućen svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima iz Crne Gore, uključujući grafičke dizajnere, dizajnere, vizuelne umjetnike, sa minimum završenim osnovnim studijama u oblasti umjetnosti i humanističkih nauka, koji su u poslednje 3 godine obavljali usluge u ovoj oblasti. Zaposleni Uprave za statistiku ne mogu učestvovati na konkursu.

Radi učešća na konkursu fizička i pravna lica dostavljaju konkursno rješenje sa dokumentacijom u zatvorenoj bijeloj koverti, koja treba da sadrži tri zatvorene bijele koverte manjeg formata. Svaka od ovih koverti treba da bude obilježena arapskim brojem na poleđini i da sadrži:

1. KOVERTA 1

a) Konkursno rješenje predstavljeno na formatu A4

b) Predlog rješenja u koloru i crno-bijeloj verziji (štihovanoj i šrafiranoj) u pozitivu i negativu

c) Paletu boja i njihove definicije u kolornim prostorima Pantone, CMYK I RGB, prateće grafičke konstante, tipove i boje pozadina za primjenu  kompozicione varijante (vodoravnu, uspravnu, rotiranu) test uvećanja ili umanjenja, simulacija suvog žiga i zonu izolacije

d) Predlog rješenja na memorandumu, vizit karti, fascikli, koverti, upitniku.

e) Tekstualno obrazloženje rješenja sa obrazloženjem simbolike znaka boja itd. semiotike, i semantike rješenja i njene povezanosti sa temom i načinom komunikacije sa internim i eksternim ciljanim javnostima (minimum 500 riječi)

f) Kompletiranu knjigu grafičkih standarda u vezi sa poredloženim konkursnim rješenjem.

g) Izjava fizičkog ili pravnog lica (ovlašćenog predstavnika) da su u poslednje tri godine obavljali poslove iz oblasti idejno grafičkih rješenja  (obrazac 1)

h) Izjava fizičkog ili pravnog lica (ovlašćenog predstavnika) o stečenom nivou obrazovanja /zaposlenih u pravnom licu, minimum osnovne studije u oblasti umjetnosti i humanističkih nauka (bez navođenja imena i prezimena)  (obrazac 2)

2. KOVERTA 2

a) Kompakt disk predloga rješenja u digitalnom vektorskom obliku i jednoj od elektronskih datoteka baziranih na jeziku PostScript (EPS, AI, PS ili PDF)

3. KOVERTA 3

a) Ovlašćenje za zastupanje na javnom konkursu (popunjavaju samo pravna lica) (obrazac 3)

b) Prijavu na konkurs (obrazac 4)

c) Izjavu autora konkursnog rješenja da se konkursno rješenje koristi isključivo za izbor logotipa i da nije korišćeno za druge namjene (obrazac 5)

d) Izjavu autora konkursnog rješenja o autorstvu i svojini predloženog rješenja i njegovih komponenti (obrazac 6)

e) Izjavu autora konkursnog rješenja o prenosu konkursnog rješenja u državnu svojinu u ustupanju imovnskih i drugih prava Upravi za statistiku, datu na (obrazac 7)

f) Kopija dokaza – za pravna lica da su upisani u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata, za fizička lica kopija lične karte

g) Lista glavnih usluga izvršenih u poslednje tri godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima iz oblasti idejno grafičkih rješenja, svojeručno potpisana i pečatirana (obrazac 8)

h) Diploma o stečenom nivou obrazovanja zaposlenih u pravnom licu i za fizička lica, minimum osnovne studije u oblasti umjetnosti i humanističkih nauka (kopije)

Koverta 3 otvara se samo u slučaju pobjedničkog rješenja.

5. Način podnošenja konkursnog rješenja

Konkursno rješenje se predaje pod šifrom koja je sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera, koji ne ugrožavaju anonimnost učesnika. Učesnici sami biraju šifru prije podnošenja dokumentacije predviđene uslovima konkursa. Šifra treba biti sastavljena od 5 slovnih i 5 brojčanih karaktera. Na poleđini svake koverte i cjelokupnoj dokumentaciji, treba da bude ispisana šifra pod kojom kandidat učestvuje na konkursu.

Jedan kandidat može učestvovati sa više prijedloga, koji moraju biti predati kao posebni konkursni elaborati pod različitim šiframa.

6. Adresa na koju se dostavljaju konkursna rješenja glasi:

Uprava za statistiku Crne Gore – MONSTAT

Odjeljenje za međunarodnu saradnju i evropske integracije

 IZBOR IDEJNO-GRAFIČKOG RJEŠENJA (LOGOTIPA)  UPRAVE ZA STATISTIKU – NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA

IV Proleterske 2

81 000 Podgorica, Crna Gora

 

Sa šifrom pod kojom autor učestvuje na konkursu, ispisanom na poleđini koverte.

 Ponude se mogu predati:

–     Neposrednom predajom na arhivu Uprave za statistiku

–     Preporučenom pošiljkom sa povratnicom

7. Trajanje konkursa

Konkurs je otvoren od 5. marta 2020. godine. Ponude se predaju radnim danima od 8 do 14 časova, zaključno sa danom 8. april 2020. godine do 14 časova.

8. Kontakt podaci za pitanja

Kontakt osoba za dodatne informacije je mr Majda Savićević, koordinator Odjeljenja za međunarodnu saradnju i evropske integracije (majda.savicevic@monstat.org).

9. Rok za otvaranje pristiglih konkursnih rješenja

Stručna komisija koju imenuje Uprava za statistiku razmotriće pristigla rješenja u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavljanje konkursnih rješenja, a rezultat konkursa biće objavljen najkasnije u roku od 40 dana od isteka roka iz tačke 7. ovog konkursa.

Neblagovremene i nepotpune ponude konkursnih rješenja neće se razmatrati.

10.  Nagrada za pobjedničko konkursno rješenje

Za najbolje konkursno rješenje dodijeliće se nagrada u iznosu od  5.000,00 eura. Naručilac se obavezuje da plati porez na nagradu.

11.  Kriterijumi za vrednovanje konkursnog rješenja

Vrednovanje konkursnih rješenja Komisija vrši shodno sljedećim kriterijumima:

1. Kriterijum kreativnosti i estetike – na osnovu kojeg se ocjenjuje da li konkursno rješenje ima odlike originalnosti, inovativnosti, shvaćenim kao vrijednost jedinstvenosti koncepta, koji budi znatiželju i interesovanje. Logotip mora ispunjavati najviše standarde na polju grafičkog dizajna, uključujući one povezane sa tipografijom i sastavom dizajna. Konkursno rješenje treba biti jedinstveno u smislu kreativnosti, značenja i simbolike njegove upotrebe. ( od 0 do 60 bodova)

2. Kriterijum transparentnosti poruke – na osnovu kojeg se procjenjuje da li  konkursno rješenje oslikava vizuelni identitet Uprave za statistiku, koji odgovara misiji institucije i izgradnji imidza na nacionalnom i međunarodnom nivou. (od 0-30 bodova)

3. Kriterijum funkcionalnosti – na osnovu kojeg se procjenjuje da li  konkursno rješenje može biti korišćeno na različitim sredstvima za prenošenje poruke i ostvarivanje komunikacije. (od 0 do 10 bodova)

 12.  Nacrt ugovora o prenosu prava na konkursno rješenje i prateće dokumentacije i dokumentaciju

Nacrt ugovora o prenosu prava na konkursno rješenje i prateće dokumentacije i dokumentaciju koji se potpisuje sa autorom pobjedničkog konkursnog rješenja možete preuzeti ovdje.

Isplatom nagrade za najbolje konkursno rješenje, Uprava za statistiku postaje trajni vlasnik autorskih prava, koja ga dalje ima pravo koristiti i ustupati bez dodatnih odobrenja i ograničenja autora, odnosno  bez ikakvog ograničenja, u vremenskom, sadržajnom i prostornom smislu. 

Autor nagrađenog idejno-grafičkog rješenja logotipa Uprave za statistiku Crne Gore, potpisuje „izjava autora konkursnog rješenja o prenosu konkursnog rješenja u državnu svojinu i ustupanja imovinskih i drugih prava“ i time se obavezuje na  isključivo ustupanje autorskog imovinskog prava nad logotipom Upravi za statistiku Crne Gore,

Uprava za statistiku Crne Gore, ima isključivo pravo korišćenja nagrađenog konkursnog rješenja.

13.  Ostale napomene

Uprava za statistiku Crne Gore ima pravo, ukoliko se javi potreba, da od autora zahtijeva određena prilagođavanja konkursnog rješenja.

Komisija zadržava pravo da ne izabere nijedno ponuđeno rješenje i ne snosi troškove za učešće autora na konkursu.

Rad mora biti izvorno djelo učesnika i ne smije biti ranije objavljen u cjelosti ili djelimično ili korišćen u druge svrhe

Predajom konkursnog rješenja svaki učesnik prihvata propozicije ovog Konkursa.

Konkursni materijal koji je blagovremeno dostavljen se ne vraća i ostaje u arhivi Uprave za statistiku. 


.