Novosti

23.03.2020
Anketa o radnoj snazi IV kvartal 2019. godine

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni  putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u četvrtom kvartalu 2019. godine, u periodu od oktobra do decembra 2019. godine.  Anketirana su 2 062 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstava (5 832 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 086 lica).

U četvrtom kvartalu 2019. godine u Crnoj Gori, aktivnog stanovništva bilo je 283,1 hiljada od kojih je 238,1 hiljada ili 84,1% zaposlenih i 45,0 hiljada ili 15,9% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 6,3%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 0,3%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 1,5%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 0,9. Neaktivno stanovništvo čini 216,6 hiljada lica. Broj neaktivnog stanovništva u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 8,3%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 0,2%.

Stopa aktivnosti za četvrti kvartal 2019. godine bila je 56,6%, stopa zaposlenosti je 47,6%, stopa nezaposlenosti je 15,9% i stopa neaktivnosti je 43,4%. 

Saopštenje


.