Novosti

01.04.2020
Anketa o radnoj snazi 2019. godina

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u 2019. godini, u periodu od januara do decembra 2019. godine. Anketirano je 8 442 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstava (24 505 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (21 157 lica).
 
Prema podacima iz četiri sprovedena kvartalna istraživanja tokom 2019. godine, u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 287,3 hiljade od kojih je 243,8 hiljada ili 84,9% zaposlenih i 43,4 hiljade ili 15,1% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je povećan za 2,7% i broj nezaposlenih u odnosu na prethodnu godinu je povećan za 2,1%.
 
Neaktivno stanovništvo čini 213,1 hiljada lica. Broj neaktivnog stanovništva u odnosu na prethodnu godinu je smanjen za 3,1%.

Stopa aktivnosti za 2019. godinu je 57,4%, stopa zaposlenosti je 48,7%, stopa nezaposlenosti je 15,1% i stopa neaktivnosti je 42,6%. 

Saopštenje


.