Novosti

09.04.2020
Prosječne zarade (plate) Februar 2020. godine

Prosječna zarada (bruto) u februaru 2020. godine u Crnoj Gori iznosila je 785 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 523 eura. Prosječna (neto) zarada u februaru 2020. godine u odnosu na januar 2020. godine zabilježila je pad od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u februaru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,8%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u februaru 2020. godine u odnosu na januar 2020. godine zabilježile pad od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,1%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u februaru 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Obrazovanje (2,3%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,9%), Državna uprava i odbrana (1,7%), Prerađivačka industrija (1,7%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (1,2%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,1%), Snabdijevanje električnom energijom (1,0%), Vađenje ruda i kamena (0,7%), Zdravstena i socijalna zaštita (0,5%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,5%), dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Poslovanje sa nekretninama (12,5%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (3,3%), Saobraćaj i skladištenje (2,9%), Informisanje i komunikacije (2,7%), Ostale uslužne djelatnosti (2,2%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (2,0%), Usluge smještaja i ishrane (1,8%), Građevinarstvo (0,4%) i Trgovina na veliko i trgovina na malo (0,3%). 

Saopštenje


.