Novosti

29.04.2020
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji I kvartal 2020. godine(

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u I kvartalu 2020. godine u odnosu na I kvartal 2019. godine bilježi rast za 12,9%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa I kvartalom 2019. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 21,3%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 17,0% i sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 6,9%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u I kvartalu 2020. godine u odnosu na IV kvartal 2019. godine bilježi pad za 7,3%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa IV kvartalom 2019. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 12,4%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 10,3%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 2,7%. 

Saopštenje


.