Novosti

26.05.2020
Kvartalna statistika saobraćaja I kvartal 2020. godine

Zbog pandemije bolesti COVID-19 u I kvartalu 2020. godine zabilježen je pad u prevozu putnika u svim vidovima saobraćaja.

Prevoz putnika u prvom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad u željezničkom za 19,8%, drumskom za 23,5%, lokalnom drumskom za 8,7%, prevozu putnika na aerodromima 11,0%, redovnom vazdušnom za 23,1% i vanrednom vazdušnom prevozu za 45,9%.

Kod prevoza robe u prvom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, bilježi se rast željezničkog za 39,3%, ukupnog prometa robe u lukama za 10,2%, dok se pad bilježi kod prevoza robe na aerodromima za 24,3%.

Broj pretovarenih tona u lukama, u prvom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 7,8%, dok se kod izmanipulisanih tona billježi rast za 5,6%.

Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u prvom kvartalu 2020. godine iznosio je 1 054, što je 12,7% manje u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica2 u prvom kvartalu 2020. godine iznosio je 496 (od čega je 486 povrijeđenih lica), što je za 1,2% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u prvom kvartalu 2020. godine iznosi 46 804 što je za 4,5% manje nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u prvom kvartalu 2020. godine iznosi 4 673 što je za 7,6% manje nego u istom kvartalu prethodne godine.

U prvom kvartalu 2020. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 228 hiljada tona robe, uz ostvarenih 24 029 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 001 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 92,5% ili 211 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 7,5% ili 17 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 68,6% ili 16 477 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 31,4% ili 7 552 hiljade tonskih kilometara.

Saopštenje


.