Novosti

28.05.2020
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma I kvartal 2020. godine

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2020. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi značajan rast od 137,8%.

Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2020. godine, četinari učestvuju sa 74,9%, dok lišćari učestvuju sa 25,1%.

U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2020. godine trupci četinara učestvuju sa 60,7%, prostorno drvo lišćara 11,5%, prostorno drvo četinara sa 10,9%, trupci lišćara 10,8%, ogrijevno drvo lišćara 2,8%, rudničko drvo četinara 2,7% i ogrijevno drvo četinara sa 0,6%.

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu.

Saopštenje


.