Kategorija: Demografija i socijalne statistike
Oblast: Obrazovanje
Istraživanje / popis: Doktori nauka

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike obrazovanja, kulture i pravosuđa
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
14/12/2022
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
29.09.2020.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Podaci o doktorima nauka su rezultat redovnih statističkih istraživanja koji se dobijaju na dva nacina dio podataka putem individualnih statističkih listova od akreditovanih visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori a dio adminastritivnim putem.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Nacionalna klasifikacija obrazovanja (usklađena sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja - ISCED 2011).
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Sektor obrazovanja.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Visoko obrazovanje ostvaruju univerziteti i ustanove visokog obrazovanja koje su licencirane i akreditovane u skladu Zakonom o visokom obrazovanju. Visoko obrazovanje se u Crnoj Gori stiče na univerzitetima i drugim ustanovama, koje mogu biti osnovane kao javne i privatne. Univerzitet svoju djelatnost ostvaruje preko: fakulteta, umjetničkih akademija, instituta i visokih škola, kao organizacionih jedinica. Univerzitet je autonomna ustanova koja u obavljanju djelatnosti objedinjuje obrazovni, naučno-istraživacki i umjetnički rad, kao djelove jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Fakultet je naučno-nastavna visokoškolska ustanova koja razvija naučno-istraživački rad kao osnov nastavne djelatnosti. Fakultet umjetnosti i akademija je nastavno-umjetnička visokoškolska ustanova koja razvija umjetničko stvaralaštvo, naučno-istraživacki rad i izvodi nastavu iz odgovarajućih oblasti. Sudijski program je osnovna jedinica za klasifikaciju visokog obrazovanja sa definisanom strukturom i brojem ECTS kredita koja pojedincu obezbjeđuje ishode učenja potrebne za sticanje znanja, vještina i kompetencija za područje rada iz nivoa visokog obrazovanja definisanih u nacionalnom okviru kvalifikacija i izdavanje diplome. Doktorski studijski programi se mogu akreditovati kao akademski. Doktorskim studijama smatra se svaki studijski program koji daje pravo na sticanje diplome akademskog naziva doktora nauka, u skladu sa Zakonom. Visokoškolska ustanova, organizuje i izvodi doktorske studije iz naučnih oblasti za koji je akreditovana. Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita. Doktorske studije za sticanje akademskog naziva doktora nauka organizuju se nakon završenih postdiplomskih studija za sticanje akademskog naziva magistra nauka obima 300 ECTS kredita. Na doktorskim studijama za sticanje diplome akademskog naziva doktora nauka stiče se obrazovanje iz naučnih oblasti studija učešćem u organizovanom naučnoistraživačkom radu i samostalnom realizacijom naučnih istraživanja. Diploma je javna isprava kojom se dokazuje da je stečena kvalifikacija rezultat uspješno završenog programa visokog obrazovanja. Diploma akademskog naziva doktora nauka se dobija nakon završenog studijskog programa u trajanju od tri godine, a nakon sticanja diplome akademskog naziva magistra nauka i odbrane doktorske disertacije.
3.5. Statistička jedinica: Izveštajne jedinice su sve visokoškolske ustanove koje su osnovane ili izvode nastavu u Crnoj Gori, bez obzira na svojinski status, a koje su osnovane u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. ( Službeni list Crne Gore , br. 044/14 od 21.10.2014, 052/14 od 16.12.2014, 047/15 od 18.08.2015, 040/16 od 30.06.2016, 042/17 od 30.06.2017, 071/17 od 31.10.2017, 055/18 od 01.08.2018, 003/19 od 15.01.2019, 017/19 od 19.03.2019).
3.6. Statistička populacija: Svi studenti na visokoskolskim ustanovama koji su završili doktorske studije
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Od 2002. godine rezultati istraživanja se redovno objavljuju u publikaciji Statistički godišnjak Crne Gore.
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj studenata koji su završili doktorske studije, odnosno stekli zvanje doktora nauka

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
podaci se odnose na kalendarsku godinu

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (?Službeni list CG?, br.18/12 i 47/19) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Zavodu za statistiku pravno ovlašenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovođenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koja su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Zavod za statistiku je potpisao Memorandum o saradnji sa Univerzitetom Crne Gore kao vlasnikom administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanične statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Međunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: članovi 53-60 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (?Službeni list CG?, br.18/12 i 47/19) daju okvir za zaštitu, korišćenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu ličnih podatka, kao i vođenje pojedinačnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statističke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o čuvanju statističkih podatka kojim se ureduje način, vrijeme, tehnički uslovi i organizacija čuvanja statističkih podataka, radi sprečavanja njihovog uništavanja, otuđivanja i neovlašćenog korišćenja, kao i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka kojim se propisuje sadržaj i način vodenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podatka. članom 59 pristup povjerljivim podacima zvanične statistike ograničen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodača zvanične statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanične statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodača zvanične statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvećenosti povjerenju u zvaničnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Individualni podaci predstavljaju službenu tajnu. Podaci se iskazuju u zbirnom (agregiranom) obliku. Pristup povjerljivim podacima zvanične statistike ograničen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanične statistike. Podaci se publikuju kao agregirani bez identifikatora. Pravilo pristupa mikro podacima definisana su članovima 58 i 59 Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (?Službeni list CG?, br.18/12 i 47/19) se propisuje da proizvođači zvanične statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statističkih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodače zvanične statistike koji uključuje datume objavljivanja statističkih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvođača zvanične statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv način učini dostupnim svim korisnicima statističke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanične statistike na objektivan, transparentan i profesionalan način, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godisnje - konačni podaci.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Saopštenje se objavljuje jednom godišnje i dostupno je na linku:http://www.monstat.org/cg/page.php?id=437&pageid=76
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje podatke o doktorima nauka u Crnoj Gori u sljedećim publikacijama: Statistički Godišnjak, žene i muškarci u Crnoj Gori. Sve publikacije koje objavljuje Zavod za statistiku dostupne su na sljedećem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Nije dostupno.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (?Službeni list CG?, br.18/12 i 47/19) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. članom 58 definisane su vrste naučnih i istraživačkih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguće je isključivo na pisani zahtjev naučno-istraživačkih ustanova, u svrhu obavljanja naučno-istraživačke djelatnosti, kao i međunarodnih statističkih organizacija i proizvođača statistike iz drugih država. Istraživački subjekt potpisuje Ugovor sa Zavodom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvođači zvanične statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statistički podaci dati na korišćenje.
10.5. Drugo: Nije relevantno.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodološko upustvo za visoko obrazovanje dostupno je na web sajtu monstata: http://www.monstat.org/userfiles/file/Obrazovanje/metodologije/me
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12 i 47/19) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike usvojena su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave za statistiku 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modela koji podstiče razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanične statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvećenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statistički procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapređenja, 5. Smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Kvalitet je posmatran kroz sve faze proizvodnje podataka, od odgovornog statističara, u skladu sa specifičnostima konkretnog istraživanja. Prikupljanje podataka i njihova obrada su subjekt ove kontrole. U okviru organizacije statističkih istraživanja, određeni aspekti kvaliteta su dio pripremljenosti osoblja uključenog i proizvodnju statistike.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Međunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Međunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodič za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: http://monstat.org/userfiles/file/KVALITET/2020/2_%20Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf
12.3. Potpunost podataka: U narednom periodu je potrebno poboljšati metodologiju i postojeće upitnike koji se koriste u oblasti visokog obrazovanja, kroz primjenu metodologije i regulative koju su propisali EUROSTAT, UNESCO i OECD, kako bi se obezbijedila potpuna međunarodna uporedivost. Ukoliko se ukaže mogućnost preći na administrativne izvore podataka.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Istraživanje se sprovodi na potpunom obuhvatu izvještajnih jedinica. Izvještajne jedinice su visokoškolske ustanove u Crnoj Gori koji raspolažu podacima potrebnim za ovo istraživanje. Ovakav način obezbjeđuje visoku ocjenu tačnosti.
13.2. Greška uzorka: Ne postoje greške uzorka jer se istraživanja u oblasti visokog obrazovanja sprovode na bazi punog obuhvata.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno. Budući da se istraživanja u oblasti visokog obrazovanja sprovode na bazi punog obuhvata greške obuhvata nijesu utvrđene.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se objavljuju u skladu sa godišnjim planom statističkih istraživanja i kalendarom objavljivanja statističkih podataka. Podaci se objavljuju na datum koji je odredjen Kalendarom objavljivanja statističkih podataka u formi redovnog godišnjeg saopštenja. Kalendar objave saopštenja je dostupan na linku: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
14.2. Tačnost: Nije bilo odstupanja između najavljenog datuma u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka i stvarnog datuma objavljivanja.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci o doktorima nauka, u Crnoj Gori su uporedivi sa svim zemljama koje koriste Međunarodnu standardnu klasifikaciju obrazovanja - ISCED 2011.
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci o doktorima nauka, u Crnoj Gori raspoloživi su od kalendarske 2002. godine. Podaci su vremenski uporedivi. Nije bilo prekida u serijama od početka prikupljanja podataka za ovo statističko istraživanje.

15.3. Domen usklađenosti: Nije relevantno.
15.4. Interna usklađenost: Nije relevantno.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Nije bilo revizije podataka. Nije primjenljivo.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Sve visokoškolske ustanove na teritoriji Crne Gore koje imaju licencu i akreditaciju za obavljane nastave, bez obzira na svojinski status.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Podaci se prikupljaju na godišnjem nivou.
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju kombinovano. Od jednog broja izvještajnih jedinica podaci se prikupljaju putem statističkog upitnika izvještajnom metodom a dio administrativnim putem.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.