Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Izvjestaj o korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek za statistiku i analize
1.5. Adresa kontakta: Bulevar Ivana Crnojevica br.64

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
25. u mjesecu za prethodni mjesec
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/10/2021
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
17/9/2021

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Sistematizacija podataka o penzionerima i korisnicima ostalih prava iz PIO, po vrsti prava, polu, stažu, starosti, koji se vode u internoj bazi podataka
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Socijalna zaštita
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Sektor za obracun i isplatu prava i racunovodstvene poslove iz oblasti PIO
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Pod pojmom penzija se podrazumijeva mjesecna novcana naknada i druge beneficije koje pojedinac stice po osnovu osiguranja za slucaj starosti, invalidnosti i smrti, a pod uslovom utvrdenim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.
3.5. Statistička jedinica: Jedinica posmatranja je penzioner i korisnik ostalih prava iz PIO
3.6. Statistička populacija: Populaciju cine penzioneri i korisnici ostalih prava iz PIO
3.7. Referentna oblast: Podaci se odnose na nivou države i opština
3.8. Vremenska pokrivenost: 2009 godina
3.9. Osnovni (bazni) period: Januar tekuce godine

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj lica ( penzionera i drugih korisnika prava iz PIO )

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Mjesec

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o zvanicnoj statistici; Godišnji plan zvanicne statistike
6.2. Dijeljenje podataka: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Centralna banka, Uprava za statistiku

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o zaštiti podataka imovine i licnosti i Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Clan 54.Zakona o statistici i statistickom sistemu

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Isti se objavljuju na internet stranici Uprave za statistiku Crne Gore.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
www.monstat.org
8.3. Korisnički pristup: Cilj Fonda PIO, kao proizvodaca zvanicne statistike, je da prezentirani podacii budu tacni, razumljivi i objektivni

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Mjesec

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: http://www.fondpio.me/indexs/finansije.html
10.2. Publikacije: Godišnji i polugodišnji Izvještaj o finansijskom poslovanju
10.3. Onlajn baza podataka: http://www.fondpio.me/indexs/finansije.html
10.4. Pristup mikro-podacima: Mikropodaci se mogu davati u skladu sa clanom 58. Zakona o zvanicnoj statistici
10.5. Drugo: Podaci se šalju Eurostatu posredstvom Uprave za statistiku

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Navedeno statističko istraživanje se sprovodi u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju kao i Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike definisana je posvećenost kvalitetu statističkih istraživanja svih proizvođača zvanične statistike.

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Obuke koje organizuje Uprava za statistiku
11.2. Procjena kvaliteta: Nije relevantno

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Korisnici podataka su: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Centralna banka, MMF, Svjetska banka
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Ne mjeri se
12.3. Potpunost podataka: Nije relevantno

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Izvor podataka je administrativni pa je tacnost visoka
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost:
14.2. Tačnost: Svi podaci se publikuju prema utvrdenim rokovima

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci se publikuju na nivou Crne Gore i na nivou opština
15.2. Vremenska uporedivost: Dostupna je uporediva vremenska serija podataka od 2009. godine

15.3. Domen usklađenosti: Ne postoji slicno istražinanje sa kojim bi se moglo vršiti poredenje
15.4. Interna usklađenost: Nije relevantno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Nije relevantno
17.2. Praksa revizije: Nije relevantno

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Izvor podataka je administrativni
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Mjesečna
18.3. Prikupljanje podataka: Administrativni izvor
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Ne radi se uskladivanje

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.