Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Izvjestaj o zdravstvenoj ispravnosti zivotnih namirnica i predmeta opste upotrebe

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Institut za javno zdravlje Crne Gore
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Centar za zdravstvenu ekologiju
1.5. Adresa kontakta: Džona Džeksona bb, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/10/2021
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
20/10/2021

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Podaci o vrsti namirnica, vrsti predmeta opšte upotrebe, nazivi preduzeca ili imena i prezimena vlasnika namirnica, odnosno predmeta opšte upotrebe ciji se uzorci analiziraju, vrstama i parametrima ispitivanja.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Modul 07.1.54
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Zdravlje i zaštita
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
3.5. Statistička jedinica: Zdravstvene ustanove i druge organizacije koje se bave ispitivanjem zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe
3.6. Statistička populacija:
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Prema zakonu o evidencijama u zdravstvu iz 1978. vode se izvještaji prema propisanoj metodologiji, dok je novim zakonom iz 2008. kojim se ureduju zbirke podataka u zdravstvu definisana nova metodologija i izvještaji
3.9. Osnovni (bazni) period:

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj ispitivanih uzoraka namirnica i predmeta opšte upotrebe u Crnoj Gori prema vrsti i % ispravnosti u odnosu na mikrobiološke i fizicko hemijske osobine

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o zbirkama podataka u oblasti zdravstva, Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, Zakon o bezbjednosti hrane
6.2. Dijeljenje podataka: EUROSTAT, WHO, MONSTAT

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci se ne objavljuju

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
30.jun.2021.god. Podaci se objavljuju na datum koji je definisan Kalendarom objavljivanja statističkih podataka. Kalendar je javno dostupan.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
Kalendar objavljivanja podataka je dostupan na web sajtu Zavoda za statistiku.
8.3. Korisnički pristup: Korisnik podatke može dobiti na pisani zahtjev upućen Institutu za javno zdravlje ili iz godišnje publikacije Statistički godišnjak o zdravlju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti koja se objavljuje na web adresi Instituta za javno zdravlje, www.ijzcg.me.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Podaci se objavljuju godišnje u štampanom obliku i u godišnjoj publikaciji Statisticki godišnjak o zdravlju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti; Eurostatu podaci se dostavljaju godišnje u skladu sa zahtijevanom metodologijom

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Za izvještaje ne daju se povremena saopštenja. Obaveštenja mogu biti data na zahtjev medija u pisanoj formi ili preko sajta Instituta uglavnom uopštena, kada se radi o nadzoru nad bolestima sa epidemiološkog aspekta ili precizno definisana ukoliko korisnik traži konkretni podatak.
10.2. Publikacije: Statistički godišnjak o zdravstvenoj zaštiti i zdravlju stanovništva koji se objavljuje jednom godišnje u elektronskoj formi na sajtu www.ijzcg.me.
10.3. Onlajn baza podataka: štampana forma za pojedinacni izvještaj, elektronska verzija Statistickog godšnjaka o zdravlju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti može se naci na sajtu Instituta za javno zdravlje www.ijzcg.me.
10.4. Pristup mikro-podacima: nije relevantna varijabla
10.5. Drugo: Na zahtjev korisnika: Ministarstvo zdravlja, mediji, međunarodne organizacije

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta:
11.2. Procjena kvaliteta:

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika:
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Istraživanje o zadovoljstvu korisnika nije sprovedeno
12.3. Potpunost podataka: Do sad nijesu traženi podaci koji se ne proizvode u ovoj oblasti

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Nije relevantno
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost:
14.2. Tačnost:

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: U pojedinim segmentima definicije se razlikuju u odnosu na definicije Eurostata što onemogucava uporedivost za te segmente
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su uporedivi u potpunosti u vremenu

15.3. Domen usklađenosti: nije relevantno
15.4. Interna usklađenost: nije relevantno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Ne postoji politika revizije
17.2. Praksa revizije: nije relevantno

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: nije relevantno
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
godišnje
18.3. Prikupljanje podataka: papirna i elektronska forma
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.