Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Kamatne stope

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Centralna banka Crne Gore
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku
1.5. Adresa kontakta: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
09/08/2021
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
14/12/2022
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
09/08/2021

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Mjesecna izrada statistike kamatnih stopa banaka i mikrofinasijskih institucija.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Klasifikacija po namjeni, rocnosti i sektorima.
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Obavezu izvještavanja imaju banke i mikrofinansijske institucije.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Istraživanje je u skladu sa me?unarodnim standardima
3.5. Statistička jedinica: Crnogorske banke i mikrokreditne finansijske institucije
3.6. Statistička populacija: Crnogorske banke i mikrofinansijske institucije
3.7. Referentna oblast: Država Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Mjesecni podaci od 2005. godine za banke i mjesecni podaci od 2007. godine za MFI
3.9. Osnovni (bazni) period: n.r.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Procenti

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Mjesecni podaci

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
U skladu sa Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl. list Crne Gore , br. 18/12, 47/19), Centralna banka Crne Gore je proizvodac zvanicne monetarne i finansijske statistike. Prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list Crne Gore? br. 40/10, 46/10, 6/13, 70/17), Zakonom o bankama (?Sl. list Crne Gore? br. 17/08, 44/10, 40/11, 73/17), Odlukom o jedinstvenom na?inu obra?una i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite (?Sl. list Crne Gore? br. 51/13, 52/14) i Odlukom o kreditnom registru ( Sl. list Crne Gore?, br. 39/18.)
6.2. Dijeljenje podataka: MMF; Monstat za National Summary Data Page za eGDDS.

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Poglavlje V ?Statisticka povjerljivost? Zakona (EC) No 223/2009 Evropskog Parlamenta i Savjeta donijetog 11 Marta 2009 o Evropskoj statistici reguliše zaštitu i prenos povjerljivih podataka u ESS i ESCB.
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci se mogu u?initi dostupnim javnosti samo u agregiranom obliku.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Podaci se objavljuju na datum koji je definisan Kalendarom objavljivanja statisti?kih podataka. Kalendar je javno dostupan.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
https://www.cbcg.me/me/statistika/kalendar-objavljivanja-statistike
8.3. Korisnički pristup: Podaci su dostupni na sajtu CBCG, prema kalendaru objavljivanja i svima su dostupni u isto vrijeme.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Mjesečno

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: n.r.
10.2. Publikacije: Bilten, Kvartalni i Godišnji izvještaj Centralne banke, Izvještaj o radu CBCG (http://www.cbcg.me/)
10.3. Onlajn baza podataka: n.r.
10.4. Pristup mikro-podacima: n.r.
10.5. Drugo: https://www.cbcg.me/me/statistika/statisticki-podaci/kamatne-stope

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
https://www.cbcg.me/me/publikacije/redovne-publikacije/bilten-cbcg
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Radne procedure

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Kvalitet je osiguran primjenom statističkih koncepata koji su prikazani u Priručniku MMF-a za kompilaciju monetarne I finansijske statistike, kao i važećim ECB metodologijama za kompilaciju monetarne i finansijske statistike
11.2. Procjena kvaliteta: n.r.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Nacionalni korisnici: Ministarstva i drugi organi javne uprave, Monstat, banke, istraživaci, mediji i dr. Međunarodni korisnici: MMF, Svjetska banka, ECB, strane ambasade, istraživači i dr.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: n.r.
12.3. Potpunost podataka: n.r.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: n.r.
13.2. Greška uzorka: n.r.
13.3. Ne-uzorkovana greška: n.r.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: n.r.
14.2. Tačnost: Podaci se objavljuju u skladu sa kalendarom.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Uporedivost podataka je obezbijedjena primjenom međunarodnih standarda i metodologije.
15.2. Vremenska uporedivost: Vremenska serija kamatnih stopa na odobrene kredite banaka po sektorima i namjeni je uporediva od septembra 2011.godine. Vremenska serija kamatnih stopa na primljene depozite banaka je u potpunosti uporediva.

15.3. Domen usklađenosti: n.r.
15.4. Interna usklađenost: n.r.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: n.r.
17.2. Praksa revizije: n.r.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Dnevni i mjesečni izvještaji banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Mjesecno
18.3. Prikupljanje podataka: Direktno izvještavanje od strane crnogorskih banaka
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
n.r.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh
n.r.

 

.