Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Poljoprivreda i ribarstvo
Istraživanje / popis: Klanje stoke i zivine u klanicama

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/10/2021
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
25.09.2020.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Prikupljaju se podaci o cjelokupnom klanju stoke po vrstama i kategorijama stoke tj. broju, težinama stoke (bruto i neto), randmanima, kolicinama sirove masnoce i iznutrica, kao i porijeklu zaklane stoke.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev. 2
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Stocarstvo
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Težina žive stoke (bruto težina)-predstavlja težinu žive stoke prije klanja. Težina zaklane stoke (neto težina) je težina zaklane stoke bez utrobe, glave, prednjih nogu do koljena, zadnjih nogu do skocnog zgloba i kože. Neto težinu cine: meso, kosti i sirove masnoce. Randman se utvrduje kao odnos izmedu težine zaklane stoke (neto) i težine žive stoke (bruto). Randman se iskazuje u procentima sa jednom decimalom. Težina po grlu žive stoke i težina po grlu zaklane stoke iskazuje se u kilogramima i to u cijelim brojevima sa izuzetkom živine, gdje se težina po grlu prikazuje u kilogramima sa dvije decimale.
3.5. Statistička jedinica: Poljoprivredna preduzeca-klanice.
3.6. Statistička populacija: Statistika poljoprivrede i ribarstva ovo istrazivanje zasniva na obuhvatu svih klanica.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora.
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci su dostupni od 2014. godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Bazni period pri izradi indeksa je isti mjesec prethodne godine i prethodni mjesec iste godine.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj (zaklane stoke), kilogram (težina žive stoke odnosno bruto težina- predstavlja težinu žive stoke prije klanja, težina zaklane stoke-neto težina).

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Referetni period za ovo istrazivanje je mjesec dan.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12, 47/19) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašcenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvodaca zvanicne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12, 47/19) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Shodno clanu 56. Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike, individualni podaci o fizickim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju sluzbenu tajnu. Shodno clanu 57. povjerljivi podaci individualni podaci mogu se koristiti samo u statisticke svrhe i iskazati u zbirnom (agregatnom) obliku, u skladu sa odredbama ovog zakona. Proizvodjaci zvanicne statistike ne smiju koristiti podatke i informacije prikupljene u okviru aktivnosti zvanicne statistike u svrhe utvrdjivanja prava i obaveza za izvještajnu jedinicu na koju se ti podaci i informacije odnose.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12, 47/19) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprava za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Dinamika prikupljanja podataka je mjesecna.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Izdanje koje sadrzi podatke o ovom istrazivanju je saopštenje (Saopstenje o klanju stoke i zivine u klanicama). Link: https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1307&pageid=61
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesecni statisticki pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najcešce korišceni statisticki podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Nije relevantno.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12, 47/19) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucnoistraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Nije relevantno.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Uputstvo o metodologiji se moze naci na nasem sajtu na sledecem linku: https://www.monstat.org/userfiles/file/poliprivreda/metodologije/Metodolo%C2%9Ako%20uputstvo%20-%20Klanje%20stoke%20-%20Kvartalni.pdf U statistickom godišnjaku nalazi se kratka metodologija na osnovu koje se proizvode podaci. Izrada podataka temelji se na preporukama koje su u skladu sa Regulativom EU broj 1165/2008, kojom se regulišu istraživanja iz oblasti stocarstva.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12, 47/19) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz pracenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Zavodu za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Jedan od kriterijuma za provjeru kvaliteta podatak jeste kroz uporednu analizu mjesecnih podataka sa istim mjesecom prethodne godine, kao i sa prethodnim mjesecom kao i sa podacima od administrativnog izvora (UBHVFP).

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave - Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - Nevladine organizacije - Studenti - Istraživaci - Mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodic za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovodenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Rezultati I istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: https://www.monstat.org/userfiles/file/KVALITET/Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf Rezultati II istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link:https://www.monstat.org/userfiles/file/KVALITET/2020/2_%20Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf
12.3. Potpunost podataka: Medjunarodni i nacionalni zahtjevi zadovoljeni.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Mjesecno istraživanje o klanju stoke i zivine se sprovodi na nad cijelom populacijom, podaci se dobijaju izvještajnom metodom pa su podložni uobicajenim vrstama greške prilikom unosa, greškama prilikom obrade i neodgovora.
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno.
13.3. Ne-uzorkovana greška: U neuzoracke greške spadaju: greška obuhvata, greška mjerenja, greška odaziva i greška obrade.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Vremenski period izmedju dostupnosti podataka i objave je 45 dana.
14.2. Tačnost: Shodno Godisnjem planu zvanicne statistike i Kalendaru objavljivanja statistickih podataka planirano je objavljivanje padataka ovog istraživanja 15-og u mjesecu.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije relevantno.
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su uporedivi u potpunosti.

15.3. Domen usklađenosti: Ovo istrazivanje je usaglaseno sa regulativom 1165/2008.
15.4. Interna usklađenost: Interno koherentno.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu. http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Nije relevantno.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Podaci iz ovog istrazivanja izvor su za izradu podataka GIP-a (bruto domace proizvodnje mesa).
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Periodika prikupljanja podataka je mjesecna.
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci od klanica se prikupljaju se izvještajnom (poštanskom) metodom. Podatke za popunjava ovlašceno lice, a ovjerava ga odgovorno lice privrednog društva sa pecatom privrednog društva. Nakon toga popunjeni obrasci za dostavljaju se Upravi za statistiku.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.