Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Saobraćaj, skladištenje i veze
Istraživanje / popis: Kvartalna istrazivanja saobracaja

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
14/12/2022
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
01/09/2022

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Svrha kvartalnih istrazivanja saobraćaja je prikupljanje, obrada i diseminacija podataka o prevezenim putnicima, robi po vrstama saobracaja, kao i podataka o obimu i srukturi poštanskih i telekomunikacionih usluga. Pored toga cilj je i prikupljanje obrada i diseminacija podataka o saobracajnim nezgodama, povrijedjenim i poginulim osobama u nezgodama i podataka o registrovanim drumskim motornim i prikljucnim vozilima.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev. 2 NST 2007 - klasifikacija vrasta robe za statistiku prevoza
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Sektor H oblasti: 49, 50, 51, 52, 53. Sektor J oblast 61.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Pod prevozom putnika u saobraćaju podrazumijeva se kretanje putnika od mjesta polaska do odredišta. Putnik je svako lice koje je nabavilo kartu ili odgovarajuću ispravu i ušlo u prevozno sredstvo s ciljem da se preveze do mjesta opredjeljenja. Putnicki kilometar oznacava prevoz jednog putnika na rastojanju od 1 km. Pod prevezenom robom podrazumijevaju se sve pošiljke tereta (robe) koji je prevezen na osnovu ugovora o prevozu. Kolicina prevezene robe izražava se u bruto težini, što znaci da težina robe obuhvata i težinu ambalaže ili opreme (kontejneri). Tonski kilometar oznacava prevoz jedne tone robe na rastojanju od 1 km. Pretovarene tone tereta se odnose na ukupnu kolicinu tereta koja prodje kroz prekrcajni poslovni subjekt, gdje se isti teret, bez obzira na broj manipulacija koji je njime izvršen, iskazuje samo jednom. Izmanipulisane tone (tona-operacija) su jedinice radnog ucinka koje izražavaju zbir operacija evidentiranih prema nacinu na koji su izvršene (iskrcaj, ukrcaj, direktan prekrcaj premještaj). Pismonosna pošiljka je vrsta komunikacije u pisanom obliku odštampana na papiru ili drugom odgovarajucem nosiocu podataka, koji je potrebno poslati i dostaviti na adresu koju je naveo pošiljalac na samoj pismonosnoj pošiljci ili njenom omotu. Paket je poštanska pošiljka koja sadrži robu i predmete. Tiskovina je štampana publikacija koju izdaje izdavac svakodnevno, povremeno ili u odredjenom razdoblju (novine i casopisi). Fiksna telefonija su usluge koje omogucavaju korisnicima da pristupe javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji i da koriste javno dostupne telefonske usluge na fiksnoj lokaciji. Mobilna telefonija su usluge koje omogucavaju korisnicima da pristupe javnoj mobilnoj mreži i koriste usluge mobilne telefonije. Saobracajna nezgoda je dogadjaj koji se dogodio na putu ili je zapocet na putu, u kojem je ucestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je jedno ili više lica povrijedjeno ili poginulo ili je preminulo u roku od 30 dana od posljedica te saobracajne nezgode ili je nastala materijalna šteta. Registrovana drumska motorna i prikljucna vozila su sva ona vozila koja su registrovana kod Ministarstva unutrašnjih poslova, osim vozila oružanih snaga. Prvi put registrovana vozila obuhvataju: nova i uvezena vozila, tj. vozila koja se prvi put registruju u Crnoj Gori. Drumski prevoz je svako kretanje robe i/ili putnika u drumskom prevoznom sredstvu po drumskoj mreži. Unutrašnji drumski prevoz je drumski prevoz izmedju dva mjesta (mjesta utovara i mjesta istovara) koja se nalaze u istoj zemlji u kojoj je vozilo registrovano. Medjunarodni drumski prevoz je drumski prevoz izmedju dva mjesta (mjesta utovara i mjesta istovara) koja se nalaze u dvije razlicite zemlje; ovakav prevoz može podrazumijevati tranzit kroz jednu ili više zemalja. Prevoz u insotranstvu podrazumijeva međunarodni prevoz robe koji obavljaju domaći prevoznici. Zemlja utovara i istovara je strana zemlja. Prevoz uz nadoknadu ili javni prevoz je onaj prevoz robe koji se obavlja uz naknadu u ime trecih osoba. Prevoz za sopstvene potrebe jeste prevoz koji se ne obavlja uz naknadu. Teretno drumsko motorno prevozno sredstvo je drumsko motorno prevozno sredstvo namijenjeno za prevoz robe (kamion) ili bilo koja kombinacija drumskih vozila namijenjenih za prevoz robe (tj. kamion s prikolicom, prikolicama ili drumski tegljac s poluprikolicom i s prikolicom ili bez nje). Drumski tegljac je drumsko motorno vozilo koje je iskljucivo ili prevashodno namjenjeno za vucu drugih drumskih vozila bez motora.
3.5. Statistička jedinica: Izvor podataka za: (i) željeznicki saobracaj su izvještajne jedinice kojima je prevoz putnika i robe u željeznickom saobracaju pretežna djelatnost (sektor H, oblast 49); (ii) drumski putnicki saobracaj su izvještajne jedinice kojima je prevoz putnika u drumskom saobracaju pretežna djelatnost (sektor H, oblast 49); (iii) istraživanje teretnog drumskog saobracaja teretna vozila za prevoz robe korisne nosivosti 3500 kg i vece, kao i tegljaci. Izvor podataka su pravna i fizicka lica koja su vlasnici ili korisnici vozila koji se nalaz eu uzorku. Okvir za izbor uzorka je evidencija registrovanih vozila koja se dobija od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore. (iv) lokalni drumski saobracaj su izvještajne jedinice kojima je prevoz putnika u lokalnom drumskom (gradskom) saobracaju pretežna djelatnost (sektor H, oblast 49); (v) prometa na ćrodromima su izvještajne jedinice koje obavljaju uslužne djelatnosti u vazdušnom saobracaju (sektor H, oblast 52); (vi) vazdušni saobracaj su izvještajne jedinice koje obavljaju djelatnosti u vazdušnom saobracaju (sektor H, oblast 51); (vii) pomorski saobracaj su izvještajne jedinice kojima je prevoz robe i putnika u pomorskom saobracaju pretežna djelatnost (sektor H, oblast 50); (viii) izvještaj o dolasku i odlasku brodova, izvještajne jednice su Lucke kapetanije i Uprava pomorske sigurnosti Crne Gore (ix) pretovar su izvještajne jedinice kojima je djelatnost manipulacija teretom (utovar u brodove i istovar iz njih) pretežna djelatnost (sektor H, oblast 52); (x) poštanski i telekomunikacioni saobracaj su izvještajne jedinice kojima je poštanski saobracaj (sektor H, oblast 53) i telekomunikacije (sektor J, oblast 61) pretežna djelatnost; (x) poštanski i telekomunikacioni saobracaj je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (xi) broj saobracajnih nezgoda na putevima u Crnoj Gori je Uprava policije Crne Gore, a za broj registrovanih drumskih motornih i prikljucnih vozila Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore;
3.6. Statistička populacija: Za sva istraživanja saobraćaja osim teretnog drumskog saobracaja jedinice posmatranja su preduzeca. Za istraživanje teretnog drumskog saobracaja jednice posmatranja su pored preduzeca i fizicka lica koji su vlasnici/korisnici terenih drumskih vozila nosivosti 3 500 kg ili vece i tegljaca.
3.7. Referentna oblast: Teritorija države Crne Gore
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci u elektronskoj formi dostupni od 2010.
3.9. Osnovni (bazni) period: 2015

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Prevezeni putnici, putnicki kilometri, roba u tonama i tonske milje, broj registrovanih drumskih motornih i prikljucnih vozila, broj prvi put registrovanih drumskih motornih i prikljucnih vozila, broj registrovanih drumskih motornih i prikljucnih vozila prema godini proizvodnje, broj saobracajnih nezgoda i nastradala lica u drumskom saobracaju, pretovarene tone, izmanipulisane tone. Poštanske usluge: pisma, paketi, tiskovine; Telekomunikacione usluge: potrošeni minuti fiksne telefonije, potrošeni minuti mobilne telefonije.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Kvartal

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12, 47/19) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašcenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvodaca zvanicne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12, 47/19) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Individualni podaci su zasticeni od bilo kakve vrste zloupotrebe prema Zakonu o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike Sl. list Crne Gore , br. 18/12, 47/19 od 30.03.2012.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12, 47/19) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprave za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Kvartalno

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Kvartalno saopstenje dostupno na sajtu:http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1339&pageid=36
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesecni statisticki pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najcešce korišceni statisticki podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: http://monstat.org/cg/pxweb.php
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12, 47/19) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucnoistraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Podaci se šalju Eurostatu u predviđenoj dinamici.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodologija je dostupna na sajtu http://monstat.org/userfiles/file/saobracaj/2016/Metodologija%20-%20Statistika%20saobracaja_CG.pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12 i 47/19) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike usvojena su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave za statistiku 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modela koji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Definicije osnovnih varijabli i metodologija obracuna rezultata su uskladjeni sa preporukama Eurostata.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodič za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: http://monstat.org/userfiles/file/KVALITET/2020/2_%20Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf
12.3. Potpunost podataka: Sva istraživanja saobracaja osim istraživanja o teretnom drumskom saobracaju obuhvataju preduzeca sa 5 i više zaposlenih koja su u statistickom biznis registru razvrstana u sektor H Klasifikacije djelatnosti (KD 2010), oblasti 49, 50, 51, 52, 53 i sektor J - oblast 61. Istraživanje o teretnom drumskom saobracaju se sprovodi na uzorku. Okvir za izbor uzorka je evidencija registrovanih vozila koja se dobija od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Nije relevantno.
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se publikuju prema kalendaru publikovanja statistickih podataka (45 dana nakon zavrsenog referentnog perioda).
14.2. Tačnost: Rokovi za objavljivanje podataka u toku 2021. godine osim za preliminarne podatke treceg kvartala, ispunjeni u skladu sa kalendarom objavljivanja.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije relevantno.
15.2. Vremenska uporedivost: Nije relevantno.

15.3. Domen usklađenosti: Nije relevantno.
15.4. Interna usklađenost: Podaci su interno koherentni.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Tipicne revizije su minimalne. Znacajne revizije se koriste samo ukoliko dodje do metodoloskih promjena.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Za prikupljanje podataka u ovom istraživanju primjenjuje se izvještajni metod. Izvor podataka za: (i) željeznicki saobracaj su izvještajne jedinice kojima je prevoz putnika i robe u željeznickom saobracaju pretežna djelatnost (sektor H, oblast 49); (ii) drumski putnicki saobracaj su izvještajne jedinice kojima je prevoz putnika u drumskom saobracaju pretežna djelatnost (sektor H, oblast 49); (iii) istraživanje teretnog drumskog saobracaja teretna vozila za prevoz robe korisne nosivosti 3500 kg i vece, kao i tegljaci. Izvor podataka su pravna i fizicka lica koja su vlasnici ili korisnici vozila. Izvor podataka za teretna drumska vozila je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore. (iv) lokalni drumski saobracaj su izvještajne jedinice kojima je prevoz putnika u lokalnom drumskom (gradskom) saobracaju pretežna djelatnost (sektor H, oblast 49); (v) prometa na ćrodromima su izvještajne jedinice koje obavljaju uslužne djelatnosti u vazdušnom saobracaju (sektor H, oblast 52); (vi) vazdušni saobracaj su izvještajne jedinice koje obavljaju djelatnosti u vazdušnom saobracaju (sektor H, oblast 51); (vii) pomorski saobracaj su izvještajne jedinice kojima je prevoz robe i putnika u pomorskom saobracaju pretežna djelatnost (sektor H, oblast 50); (viii) izvještaj o dolasku i odlasku brodova, izvještajne jednice su Lucke kapetanije i Uprava pomorske sigurnosti Crne Gore (ix) pretovar su izvještajne jedinice kojima je djelatnost manipulacija teretom (utovar u brodove i istovar iz njih) pretežna djelatnost (sektor H, oblast 52); (x) poštanski i telekomunikacioni saobracaj je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost; (xi) broj saobracajnih nezgoda na putevima u Crnoj Gori je Uprava policije Crne Gore, a za broj registrovanih drumskih motornih i prikljucnih vozila Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore;
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Kvartalno
18.3. Prikupljanje podataka: Za prikupljanje podataka primjenjuje se izvještajni metod. Podaci se prikupljaju upitnikom (poštom, mailom), osim za istraživanje o teretnom drumskom saobracaju za koje se koristi metod ankete.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije dostupno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.