Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Platni bilans Crne Gore

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Centralna banka Crne Gore
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku
1.5. Adresa kontakta: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
09/11/2022
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
14/12/2022
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
09/11/2022

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Platni bilans obuhvata podatke o medjunarodnim transakcijama koje su dio tekuceg racuna (robe, usluge, primarni i sekundarni dohodak) i kapitalnog i finansijskog racuna (direktne investicije, portfolio investicije, ostale investicije, rezerve CBCG).
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Klasifikacije u skladu sa BPM6 (Balance od Payments and International Investment Position Manual, sixth edition, IMF) i regulativama EU (Regulation (EC) No 1842005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment; Regulation (EU) No 5552012 of 22 June 2012 amending Regulation (EC) No 1842005 of the European Parliament and of the Council on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investments)
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Obavezu izvještavanja imaju banke i, na zahtjev Centralne banke, druga lica koja imaju svojstvo rezidenta u skladu sa Zakonom o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
U skladu sa medjunarodnim standardima (BPM6) i regulativama EU.
3.5. Statistička jedinica: Rezidentni sektori (CBCG, banke, država, ostali sektori) koji imaju dužničke obaveze prema nerezidentima u skladu sa BPM6.
3.6. Statistička populacija: Rezidenti koji imaju transakcije sa nerezidentima u skladu sa BPM6.
3.7. Referentna oblast: Država Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Kvartalni podaci od 2005. godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: n.r.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
EUR (hiljade)

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Kvartalni podaci

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Nacionalna regulativa: Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (?Sl.list Crne Gore? br.1812 od 30.03.2012. godine, 4719), Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 4010, 4610, 613, 7017), Zakon o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom ( Sl. list RCG , br. 4505 i Sl. list CG , br.6208, 4011,6213, 7017), Odluka o vodenju posebne evidencije o tekucim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom i dostavljanju podataka o tim poslovima (?Sl. list CG? br. 82017,1819), Odluka o statistickim podacima koji se dostavljaju CBCG za potrebe izrade statistike platnog bilansa Crne Gore (?Sl. list Crne Gore?, br. 6112, 2418) i Odluka o visini gotovog novca koji se može unositi i iznositi iz Crne Gore bez prijavljivanja ( Sl. list Crne Gore br. 3810). Medjunarodna regulativa: Balance of Payments and International Investment Manual - BPM6, External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users (EDS), Regulation (EC) No 1842005 of the European Parliament and of the Council of 12 January 2005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment; Regulation (EU) No 5552012 of 22 June 2012 amending Regulation (EC) No 1842005 of the European Parliament and of the Council on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment, as regards the update of data requirements and definitions; Regulation (EU) 20161013 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 amending Regulation (EC) No 1842005 on Community statistics concerning balance of payments, international trade in services and foreign direct investment.
6.2. Dijeljenje podataka: Nacionalne institucije: MONSTAT, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Medjunarodne institucije: MMF, Eurostat

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Domaca regulativa: Zakon o statistici i statistickom sistemu Crne Gore (Sl. list Crne Gore , br. 1812,4719), Zakon o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 4010, 4610, 613, 7017). Medjunarodna regulativa: Regultiva (EC) No 2232009 Evropskog Parlamenta i Savjeta donijetog 11 Marta 2009 o Evropskoj statistici reguliše zaštitu i prenos povjerljivih podataka u ESS i ESCB.
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci su dostupni samo u agregiranom (zbirnom) obliku.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Podaci se objavljuju na datum koji je definisan Kalendarom objavljivanja statističkih podataka. Kalendar je javno dostupan.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
https:www.cbcg.memestatistikakalendar-objavljivanja-statistike
8.3. Korisnički pristup: Podaci su objavljeni na sajtu CBCG, prema Kalendaru objavljivanja, i svim korisnicima su dostupni u isto vrijeme.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Kvartalno

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: n.r.
10.2. Publikacije: Bilten CBCG, Kvartalni i Godišnji Makroekonomski izvještaj CBCG, Izvještaj o radu CBCG, Izvještaj o kretanjustabilnosti cijena ( https:www.cbcg.memepublikacijeredovne-publikacije)
10.3. Onlajn baza podataka: n.r.
10.4. Pristup mikro-podacima: n.r.
10.5. Drugo: Pored veb sajta CBCG (https:www.cbcg.memestatistikastatisticki-podaciekonomski-odnosi-sa-inostranstvomplatni-bilans), podaci su dostupni i na National Summary Data Page (NSDP -http:www.monstat.orgNSDPNational%20Summary%20Data%20Page%20(NSDP).htm, ), veb sajtu MMF (https:data.imf.orgregular.aspx?key=61545858) i Eurostata (http:appsso.eurostat.ec.europa.eunuishow.do?dataset=bop_c6_q)

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Bilten CBCG (https:www.cbcg.memestatistikastatisticki-podacimonetarna-i-finansijska-statistika
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 1812, 4719) i Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list CG , br. 4010, 4610, 613, 7017) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjedjuje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade u skladu sa medjunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Procedure rada Sektora za finansijsku stabilnost, istraživanje i statistiku.

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Kvalitet je osiguran primjenom međunarodnih standarda i statistickih koncepata koji su prikazani u BPM6 i regulativama EU.
11.2. Procjena kvaliteta: n.r.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Nacionalni korisnici: ministarstva i drugi organi javne uprave, Monstat, istrazivaci, mediji i dr. Međunarodni korisnici: MMF, Svjetska banka, Eurostat, UNCTAD, strane ambasade, istrazivači i dr.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: n.r.
12.3. Potpunost podataka: n.r.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: n.r.
13.2. Greška uzorka: n.r.
13.3. Ne-uzorkovana greška: n.r.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: n.r.
14.2. Tačnost: Podaci se objavljuju u skladu sa kalendarom.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Uporedivost podataka je obezbijedjena primjenom medjunarodnih standarda (BPM6).
15.2. Vremenska uporedivost: Vremenska serija od 2010. je uporediva (BPM6), dok su podaci za ranije godine kompilirani u skladu sa BPM5.

15.3. Domen usklađenosti: n.r.
15.4. Interna usklađenost: n.r.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Revizija podataka se radi za tekuću i prethodnu godinu. Podaci se takođe revidiraju ad hoc kada dodatne informacije postanu dostupne. U slučaju značajnih revizija, to se naglašava u publikacijama zajedno sa objašnjenjem okolnosti pod kojima je revizija izvršena.
17.2. Praksa revizije: U objavljenim tabelama uvijek su označeni preliminarni podaci. Takođe, u slučaju revizije dodaje se napomena.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Glavni izvori podataka su: banke (ITRS), CBCG (monetarna statistika, statistika bankarskih operacija, itd.), administrativni izvori (Monstat, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i socijalnog staranja) i različite vrste upitnika i procjena.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Podaci se prikupljaju dnevno, dekadno i mjesečno.
18.3. Prikupljanje podataka: Direktno izvještavanje od banaka, administrativni izvori podataka, procjene
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
n.r.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh
n.r.

 

.