Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Poljoprivreda i ribarstvo
Istraživanje / popis: Poljoprivredni racuni

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
Nije dostupno.
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
14/12/2022
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
25/08/2022

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Cilj istraživanja je da se obezbijede podaci o otkupu poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača, izraženom u količini i vrijednosti. U tu svrhu ovim istraživanjem prikupljaju se sljedeći podaci za poljoprivredne proizvode, odnosno grupe proizvoda: 1) količina poljoprivrednih proizvoda otkupljenih u toku izvještajnog mjeseca, 2) vrijednost poljoprivrednih proizvoda otkupljenih u toku izvještajnog mjeseca, 3) prosječna vrijednost po jedinici mjere poljoprivrednih proizvoda otkupljenih u toku izvještajnog mjeseca.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev. 2
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
A-Poljoprivreda, sumarstvo i ribarstvo
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Pod otkupom poljoprivrednih proizvoda od gazdinstava podrazumijeva se kupovina poljoprivrednih proizvoda neposredno od individualnih proizvođača koju vrše poljoprivredne i druge organizacije u cilju prodaje, dorade ili prerade. Obuhvaćeni su sljedeći vidovi otkupa: ? slobodan otkup ? kupovina poljoprivrednih proizvoda iz samostalne proizvodnje individualnih proizvođača, ostvarene na osnovu slobodne ponude i tražnje; ? naplatu usluga u poljoprivrednim uslugama koje poljoprivredne i druge organizacije dobijaju od individualnih proizvođača kao preračunatu vrijednost za izvršene usluge: oranje, sjetva, berba, vršidba, meljava, zamjena žita za brašno i drugo, ili za isporučena sredstva za proizvodnju; ? ugovoreni otkup ? preuzimanje poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača na osnovu ugovora sa otkupnim i drugim organizacijama o preuzimanju i isporuci određenih proizvoda (žito, industrijsko bilje, stoka, mlijeko i drugi proizvodi); ? otkup iz organizovane proizvodnje ? preuzimanje poljoprivrednih proizvoda koji potiču iz ugovorom regulisane proizvodne saradnje individualnih proizvođača sa poljoprivrednim i drugim organizacijama (kooperacija), i preuzimanje poljoprivrednih proizvoda od udruženih zemljoradnika. Pod vrijednošću otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača podrazumijeva se vrijednost otkupljenih proizvoda, obračunatih prema cijenama po kojima su otkupne organizacije plaćale preuzete proizvode. U vrijednost otkupa uključen je isplaćeni avans za preuzete proizvode. Iz vrijednosti otkupa isključeni su troškovi otkupnih organizacija oko preuzimanja, prevoza do magacina, čuvanja i uskladištenja otkupljenih proizvoda. Vrijednost otkupa ne sadrži PDV nadoknadu, kao i premije koje individualni proizvođač dobija na ime isporučenih količina određenih proizvoda. Vrijednost se iskazuje u EUR, bez decimala. Prosječne otkupne cijene poljoprivrednih cijena izračunate su na osnovu podataka o količinama i vrijednosti poljoprivrednih proizvoda, otkupljenih od individualnih proizvođača. Iz prosječnih otkupnih cijena isključeni su transportni i ostali troškovi koji nastaju u prometu poljoprivrednih proizvoda, kao i rabat i ostale povlastice koje proizvođači odobravaju kupcima.
3.5. Statistička jedinica: Mjesečnim izvještajem o otkupu poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača (PO-TRG/31) prikupljaju se podaci o otkupu poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača. Ovim izvještajem obuhvataju se i količine preuzetih proizvoda koji su proizvedeni na osnovu sporazuma o udruživanju rada, sredstava rada i zemljišta individualnih proizvođađa i preduzeća. Ovaj izvještaj dužna su da podnose sva preduzeća i zemljoradničke zadruge koje se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda neposredno od individualnih proizvođača i u cilju prodaje ili prerade otkupljenih proizvoda. Izvještaj podnose poslovne jedinice (otkupne stanice) u sastavu trgovinskih, industrijskih i drugih preduzeća.
3.6. Statistička populacija: Jedinice posmatranja su: Privredna društva (poljoprivredna preduzeća, industrijska preduzeća koja proizvode, prerađuju i prodaju poljoprivredne proizvode) kao i trgovinske organizacije, proizvodno-trgovinske i uslužne organizacije koje na crnogorskom tržištu nude robe i usluge za poljoprivrednu proizvodnju. Kriterijum za obuhvat pravnih lica je broj radnika (od 2 i više zaposlena radnika).
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci se objavljuju od 2002.
3.9. Osnovni (bazni) period: Koriste se lančani indeksi godine za godinom.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
EURA.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Istraživanje se sprovodi mjesečno.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12, 047/19) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašcenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovođenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvođačima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Međunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: članovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12, 047/19) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Odnos prema povjerljivim podacima: Shodno članu 56. Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu. Shodno članu 57. povjerljivi podaci biće korišćeni isključivo za statističke svrhe i biće iskazani u zbirnom obliku.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12, 047/19) se propisuje da proizvođači zvanične statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvođače zvanične statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statističkih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
https://monstat.org/uploads/files/O%20NAMA/Kalendar%20objavljivanja%20statsiti%C4%8Dkih%20podataka%20za%202022.%20godinu%20-%20%20finalna%20verzija%2028.12.2021.%20za%20web%20sajt(1).pdf
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvođača zvanične statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv način učini dostupnim svim korisnicima statističke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanične statistike na objektivan, transparentan i profesionalan način, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Podaci se objavljuju na mjesečnom i godišnjem nivou.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Nije dostupno.
10.2. Publikacije: Nije dostupno.
10.3. Onlajn baza podataka: Nije dostupno.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12, 047/19) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. članom 58 definisane su vrste naučnih i istraživačkih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podataka bez identifikatora moguce je isključivo na pisani zahtjev naučno istraživačkih ustanova, u svrhu obavljanja naučno istraživačke djelatnosti, kao i medunarodnih statističkih organizacija i proizvođača statistike iz drugih država. Istraživački subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvođači zvanične statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statistički podaci dati na korišćenje.
10.5. Drugo: Nije dostupan.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Podaci su dostupni na sajtu MONSTAT-a.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12 i 47/19) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike usvojena su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave za statistiku 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modela koji podstiče razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanične statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedeće ciljeve: 1. Stroga posvećenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statistički procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapređenja, 5. Smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Kvalitet za istraživanje o sakupljanju otpada u industriji prati se u svim fazama proizvodnje podataka (prikupljanje, unos i obrada). Podaci dobijeni istraživanjem upoređuju se sa podacima iz prethodnih godina.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Međunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Međunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživači - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodič za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: http://monstat.org/userfiles/file/KVALITET/2020/2_%20Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf
12.3. Potpunost podataka: Svi zahtijevani podaci se proizvode ovim istraživanjem.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Istraživanjem su obuhvaćena privredna društva (poljoprivredna preduzeća, industrijska preduzeća koja proizvode, prerađuju i prodaju poljoprivredne proizvode) kao i trgovinske organizacije, proizvodno-trgovinske i uslužne organizacije koje na crnogorskom tržištu nude robe i usluge za poljoprivrednu proizvodnju. Kriterijum za obuhvat pravnih lica je broj radnika (od 2 i više zaposlena radnika) i podaci se dobijaju izvještajnom metodom pa su podložni uobičajenim vrstama greške - greškama prilikom obrade i neodgovora. U cilju sprečavanja mogućnosti pojave greški preduzimaju se odgovarajuće aktivnosti kako bi se identifikovali i eliminisali potencijalni izvori grešaka.
13.2. Greška uzorka: Ne postoji.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Ne postoji.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci su dostupni svakog 25-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
14.2. Tačnost: Nije dostupan.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Metodologija istraživanja je usklađena sa Priručnikom statistike poljoprivrednih cijena EU-a (Handbook for EU Agricultural Price Statistics, 2008) što omogućava uporedivost između zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost: Nije dostupan.

15.3. Domen usklađenosti: Metodologija obračuna rezultata i sadržina upitnika je usklađena sa Priručnikom statistike poljoprivrednih cijena (Handbook for EU Agricultural Price Statistics, 2008).
15.4. Interna usklađenost: Podaci dobijeni Istraživanjem o otkupu poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača su interno koherentni.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Nije dostupan.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Ovaj izvještaj dužna su da podnose sva preduzeća i zemljoradničke zadruge koje se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda neposredno od individualnih proizvođača i u cilju prodaje ili prerade otkupljenih proizvoda. Izvještaj podnose poslovne jedinice (otkupne stanice) u sastavu trgovinskih, industrijskih i drugih preduzeća.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Podaci se prikupljaju mjesečno.
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju izvještajnom metodom. Upitnik je dizajniran tako da sadrži pored liste proizvoda po grupama, količinu poljoprivrednih proizvoda otkupljenih u izvještajnom mjesecu, vrijednost poljoprivrednih proizvoda otkupljenih u toku izvještajnog mjeseca i prosječnu vrijednost po jedinici mjere poljoprivrednih proizvoda otkupljenih u toku izvještajnog mjeseca.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Ne postoji.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh
Nemam komentara.

 

.