Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Statisticko istrazivanje o naucno istrazivackoj djelatnosti - istrazivanje i razvoj

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Ministarstvo nauke
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Služba za statistiku i digitalizaciju
1.5. Adresa kontakta: Rimski trg 46, 81000 Podgorica

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
23/09/2020
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
14/12/2022
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
29/06/2020

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Statistika istraživanja i razvoja omogućava međunarodno uporedive podatke o ukupnoj domaćoj potrošnji na istraživanje i razvoj i osoblju koje je angažovano u istraživanju i razvoju. Metodologija po kojoj se istraživanje sprovodi je u skladu sa regulativom EU 995/2012.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Klasifikacija vrsta istraživanja - Zakon o NID, 2014 i Fraskati 2002-2007-2015 Klasifikacija oblasti istraživanja - Zakon o NID, 2014; Fraskati 2007, 2015 Klasifikacija vrsta izdataka - Fraskati 2002 Klasifikacija zanimanja - ISCO-88 Klasifikacija nivoa obrazovanja - ISCED-2011 Klasifikacija privrednih djelatnosti - KD 2010, NACE-Rev2 Klasifikacija sektora izvodjenja - Fraskati 2002, 2015 Klasifikacija društveno-ekonomskih ciljeva SEO, Frascati 2002
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Istraživanjem su obuhvaćeni: poslovno-preduzetnički sektor, sektor visokog obrazovanja, državni sektor i privatni neprofitni sektor .
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Statistika istraživanja i razvoja prati sljedece input varijable: - Broj zaposlenih u oblasti istraživanja i razvoja ? apsolutni (head count - HC) - Broj istraživaca ? apsolutni (head count - HC) - Broj zaposlenih u oblasti istraživanja i razvoja ? ekvivalent pune zaposlenosti (full-time equivalent - FTE) - Broj istraživaca ? ekvivalent pune zaposlenosti (FTE) - Unutrašnja potrošnja na istraživanje i razvoj Za navedene varijable potrebno je proizvesti podatke po definisanim presjecima, u čemu se koriste navedene klasifikacije. U skladu sa EU regulativom, podaci za neparnu godinu se proizvode sa punim presjecima, dok se za parnu godinu proizvode samo osnovni presjeci. Output varijabla: Ukupna domaća potrošnja na istraživanje i razvoj kao procenat BDP-a (GERD).
3.5. Statistička jedinica: Statističkom jedinicom smatra se ona jedinica u kojoj je u toku izvještajne godine makar jedan istraživač radio na poslovima istraživanja i razvoja, bilo kao njen zaposleni ili spoljni saradnik. Statistička jedinica je organizaciona jedinica univerziteta: fakultet, institut, centar; preduzeće ili sektor preduzeća; zavod, agencija, bolnica; NVO.
3.6. Statistička populacija: Statističku populaciju čine sve statističke jedinice koje su u godini anketiranja prepoznate kao izvođači ili potencijalni izvođači aktivnosti istraživanja i razvoja (princip popisa). Statistička populacija obuhvata: a. Sve ustanove iz registra licenciranih naučnoistraživačkih ustanova Ministarstva nauke. b. Dodatne jedinice iz registra visokoobrazovnih ustanova koji vodi Ministarstvo prosvjete (mimo onih licenciranih kod Ministarstva nauke), tako da istraživanje obuhvata sve ustanove visokog obrazovanja. c. Jedinice iz državnog sektora koje su imale izdatke na istraživanje i razvoj u protekloj godini, što evidentira Ministarstvo finansija (osim onih licenciranih kod Ministarstva nauke). Primjeri takvih statističkih jedinica su: Akademija nauka, agencije i zavodi Vlade, klinike, muzeji i drugi državni organi ili organi lokalne samouprave koji su korisnici državnog ili lokalnog budžeta. d. Dodatne jedinice iz poslovnog sektora koje su imale izdatke na istraživanje i razvoj u protekloj godini, što evidentira više organa državne uprave(Ministarstvo ekonomije, Privredna komora, Poreska uprava ? pored jedinica koje su upisane u registre Ministarstva nauke). e. Jedinice iz bilo kojeg sektora koje su bile korisnici programa podrške istraživanju i razvoju Ministarstva nauke, učestvovale u EU programima za istraživanje i razvoj ili za koje je na drugi način poznato da se bave ovom djelatnošcu. f. Jedinice koje su učestvovale u statističkom istraživanju za prethodnu godinu.
3.7. Referentna oblast: Država - NUTS klasifikacija, prema kojoj je Crna Gora jedinstveni region.
3.8. Vremenska pokrivenost: 2011. - 2018. Prije 2011. postoji prekid serije zbog izmjena u metodologiji. Podaci nijesu proizvedeni za 2012. godinu.
3.9. Osnovni (bazni) period: 2011

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj lica Broj ljudi-godina (ekvivalent pune zaposlenosti) EUR

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Fiskalna godina, usaglašeno sa EES

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, Godišnji plan zvanične statistike za 2019, Regulativa EU br. 995/2012.
6.2. Dijeljenje podataka: Ministarstvo nauke je zvanični proizvođač statistike istraživanja i razvoja, na osnovu Godišnjih planova zvanične statistike, kao i Programa zvanične statistike za 2019-2023. Podaci se razmjenjuju sa Eurostatom, UNESCO-m i OECD-om na osnovu međunarodnih sporazuma.

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: - Zakon o statistici i statističkom sistemu, čl. 54 - Regulativa EU 223/2009 - Etički kodeks državnih službenika i namještenika
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 047/19) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. članom 58 definisane su vrste naučnih i istraživačkih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguće je isključivo na pisani zahtjev naučno-istraživačkih ustanova, u svrhu obavljanja naučno-istraživačke djelatnosti, kao i međunarodnih statističkih organizacija i proizvođača statistike iz drugih država. Istraživački subjekt potpisuje Ugovor sa proizvođačem zvanične statistike. Proizvođači zvanične statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statistički podaci dati na korišćenje.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Kalendar je objavljen na sajtu Uprave za statistiku.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Korisnici podataka su upoznati sa podacima tek prilikom objave. Podaci se objavljuju u vidu saopštenja i tabela. Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka propisan je sadržaj i način vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Preliminarni i konačni podaci se objavljuju jednom godišnje. Preliminarni podaci se objavljuju na kraju oktobra tekuće godine za prethodnu godinu (G+10) , a konačni podaci 18 mjeseci nakon završetka fiskalne godine (G+18). Eurostatu se podaci dostavljaju godišnje, po istoj dinamici. Zbog limitiranih kapaciteta preliminarni podaci nijesu dostavljani do 2018. godine, već samo konačni. U planu je dostava preliminarnih podataka od 2019. godine.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: http://www.mna.gov.me/rubrike/Statistika_istrazivanja_i_razvoja/
10.2. Publikacije: Nije dostupno.
10.3. Onlajn baza podataka: Nije dostupno.
10.4. Pristup mikro-podacima: Individualni podaci se ne objavljuju, što je jasno naznačeno u Zakonu o zvaničnoj statistici, poglavlje XIII - Povjerljivost i zaštita podataka za potrebe zvanične statistike.
10.5. Drugo: Nije relevantno.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Sažetak metodologije sadržan je u saopštenju http://www.mna.gov.me/rubrike/Statistika_istrazivanja_i_razvoja/227831/Objavljeni-finalni-podaci-o-statistici-istrazivanja-i-razvoja-za-2018-godinu.html Uz upitnik se dostavlja detaljno uputstvo koje sadrži objašnjenja koncepata i definicija.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Uprava za statistiku održava obuke za pripremanje izvještaja o kvalitetu. Link na kome se mogu naći izvještaji o kvalitetu je: http://www.monstat.org/cg/prikazi_metapodatke.php?id=1001&pageid=1001&name=Statisticko%20%20istrazivanje%20o%20naucno%20istrazivackoj%20djelatnosti%20-%20istrazivanje%20i%20razvoj

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Proizvodnja detaljnih uputstava i njihovo unapređenje svake godine. Intenzivna podrška i dobra saradnja sa statističkim jedinicama. Uvođenje anketara u prikupljanje podataka (prvi put u anketi za 2017), njihova edukacija i intenzivna saradnja sa njima tokom procesa prikupljanja podataka.
11.2. Procjena kvaliteta: Zadovoljavajući (samoprocjena)

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Glavni korisnici podataka su: Vlada Crne Gore , Ministarstvo nauke, Ministarstvo ekonomije , Istraživacka zajednica , međunarodne organizacije: EU, UNESCO, OECD . Podaci se koriste za međunarodne pokazatelje o konkurentnosti (npr. SEE Competitiveness Report 2018, OECD).
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Nije sprovodeno istraživanje o zadovoljstvu korisnika ukupnim statističkim procesom.
12.3. Potpunost podataka: Proizvode se svi traženi podaci.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Greška anketiranog u interpretaciji definicija istraživanja i razvoja, tj. mogućnost uključenja aktivnostikoje nisu istraživanje i razvoj ili osoblja koje ne pripada adekvatnim kategorijama. Uložen je napor da se anketari adekvatno obuče za efikasan rad na terenu. Greška obrađivača - statističara, usljed nedostatka sistema za praćenje procesa obrade podataka. Faza proizvodnje podataka je takode podložna grešci od strane statitičara. Pravilno razumijevanje definicija i praćenje korekcija podataka su najkritičniji dijelovi sistema.
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno jer je istraživanje metodom cenzusa.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno jer je istraživanje metodom cenzusa.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Nije primjenljivo.
14.2. Tačnost: TP2 = 18 mjeseci

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci su uporedivi na međunarodnom nivou, usaglašeni sa regulativom EU 995/2012 .
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su uporedivi u potpunosti.

15.3. Domen usklađenosti: Nije relevantno.
15.4. Interna usklađenost: Nije primjenljivo.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Ministarstvo nauke sprovodi redovnu reviziju nakon objave preliminarnih podataka. Politika revizije Uprave za statistiku dostupna je na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493.
17.2. Praksa revizije: Revizija podataka se obavlja, ukoliko je uočena greška, od faze objave preliminarnog podatka do faze objave konačnog podatka. Vrše se dodatne kontrole kvaliteta dobijenih podataka i njihova obrada.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: 1. Broj osoba u istraživanju i razvoju, sa presjecima; 2. Godišnja potrošnja na istraživanje i razvoj, sa presjecima.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Godišnje
18.3. Prikupljanje podataka: Excel anketa koju sprovode anketari na licu mjesta. Upitnik i uputstvo prethodno se šalju putem e-maila svim jedinicama iz adresara .
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije primjenljivo.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.