Kategorija: Demografija i socijalne statistike
Oblast: Obrazovanje
Istraživanje / popis: Statistika srednjeg obrazovanja

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike obrazovanja, kulture, pravosudja i uprave
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
14/12/2022
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
16.09.2021.godine

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Cilj istrazivanja srednje skole na početku i kraju školske godine prezentuju podatke: broj škola, odjeljenja, učenika po polu i razredima, nastavnici po polu i trajanju radnog vremena, učenici po razredima, polu, godini rođenja i završili školu.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Medjunarodna standardna klasifikacija obrazovanja (ISCED 2011),
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Obrazovanja
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Statistika srednjeg obrazovanja i vaspitanja prikuplja, obraduje i objavljuje podatke o stanju, strukturi i razvoju škola i odjeljenja, o strukturi ucenika srednjih škola, o rezultatima školovanja, nastavnom kadru koji sprovodi program srednjeg obrazovanja, podatke o nivou obrazovanja. Poseban zadatak statistike srednjeg obrazovanja je da da podatke o nivou obrazovanja stecenog u toku školovanja, podrucjima rada i obrazovnim profilima koji su od znacaja za zapošljavanje i dalje školovanje, kao i da da podatke o obrazovanju kao dijelu društvene djelatnosti. Statistika prati srednje škole za: opšte obrazovanje, strucno obrazovanje, umjetnicke škole i srednje škole za obrazovanje djece sa posebnim potrebama. Poseban zadatak statistike obrazovanja je da da podatke o strucnim kadrovima, putem redovnog i vanrednog školovanja u državnim i privatnim školama. Srednjim obrazovanjem po odredenom nastavnom planu i programu sticu se znanja i razvijaju sposobnosti za rad (III stepen-tri godine, IV stepen-cetiri godine) i za dalje obrazovanje. Odjeljenje je grupa ucenika koje istovremeno i u istoj prostoriji obucava u toku školske godine više nastavnika-profesora. Završnim razredom smatra se onaj razred, kojim ucenik stice pravo da polaže završni-diplomski ispit. U školama u kojima nije propisan diplomski ispit, završni je razred kojim ucenik završava školovanje u toj školi.
3.5. Statistička jedinica: Srednje škole
3.6. Statistička populacija: Ucenici, nastavnici.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora i Opštine
3.8. Vremenska pokrivenost: Vremenska serija od 1963
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj učenika, broj nastavnika i broj škola.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
školska godina.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (Službeni list CG? broj 18/12 i 47/19) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašcenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvodaca zvanicne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Službeni list CG? broj 18/12 i 47/19) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Uprava za statistiku dobija podatke od Ministarstva prosvjete bez indikatora. Podaci se agregiraju najnize na nivou opštine. Pravila pristupa mikro podacima definisana su članovima 58. i 59. Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Službeni list CG? broj 18/12 i 47/19) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
https://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godišnja dinamaika - konačni podaci.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Saopštenja se objavljuje jednom godišnje i dostupno je na web sajtu na web linkovima https://www.monstat.org/cg/page.php?id=602&pageid=76
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesecni statisticki pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najcešce korišceni statisticki podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Nije dostupno
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Službeni list CG? broj 18/12 i 47/19) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucnoistraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodologija o srednjem obrazovanju dostupna je na link;. https://www.monstat.org/userfiles/file/Obrazovanje/metodologije/Metodologija%20srednjeg%20obrazovanja.pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12 i 47/19) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike usvojena su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave za statistiku 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Kvalitet je posmatran kroz sve faze proizvodnje podataka, od odgovornog statističara, u skladu sa specifičnostima konkretnog istraživanja. Prikupljanje podata i njihova obrada su subjekt ove kontrole. U okviru organizacije statističkih istraživanja, određeni aspekti kvaliteta su dio pripremljenosti osoblja uključenog i proizvodnju statistike.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodič za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: http://monstat.org/userfiles/file/KVALITET/2020/2_%20Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf
12.3. Potpunost podataka: 14 tabela se salje Eurostatu, podaci se dostavljaju za upis ucenika u osnovnim skolama po polu, starosti, odjeljenja i nastavnici po polu, i broj odjeljenja u skolama kao i diplomirani ucenici u osnovnim skolama kao i podaci za nacionalne potrebe.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Izvor podatka je admiinistrativni Ministarstva prosvjete (MEIS) .
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se objavljuju u skladu sa godišnjim planom statističkih istraživanja i kalendarom objavljivanja statističkih podataka. Podaci se objavljuju na datum koji je odredjen Kalendarom objavljivanja statističkih podataka u formi redovnog godisnjeg saopštenja. Kalendar objave saopštenja je dostupan na linku: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
14.2. Tačnost: Podaci se objavljuju na dan koji je predvidjen Godišnjim planom i Kalendarom objave statističkih podataka.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci se prikupljaju u skladu sa regulativom i nacionanim zahtjevima. Obezbijedjena je uporedivost sa svim zemljama koje koriste istu metodologiu.
15.2. Vremenska uporedivost: Dostupna je upotrebljiva vremenska serija podataka od 1963.godine

15.3. Domen usklađenosti:
15.4. Interna usklađenost: Nije relevantno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Kod ovog istraživanja primjenjuju se redovne revizije, jer je Godišnjim planom predvidjena konačna objava podataka. Nije bilo neplaniranih revizija.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Administrativni podatak Ministarstva prosvjete.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Godinja frekvencija prikupljanja podataka
18.3. Prikupljanje podataka:
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.