Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Statistika stranih filijala
Istraživanje / popis: Statistika stranih filijala

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturne biznis statistike
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2 , 81000 Podgorica, Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
22/10/2020
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
22.9.2020.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Promet obuhvata sve fakturisane obaveze i poreze na dobra ili usluge u jedinici, izuzimajući porez na dodatu vrijednost (PDV). Vrijednost proizvodnje mjeri stvarno proizvedenu količinu dobara i usluga u jedinici, zasnovanu na prodajama, uključujući promjene u zalihama dobara i usluga kao i njihovu preprodaju. Medjufazna potrošnja po nabavnim cijenama je vrijednost proizvoda i usluga koji se transformišu, koriste ili troše u procesu proizvodnje. Bruto dodata vrijednost predstavlja razliku izmedju bruto vrijednosti proizvodnje i intermedijalne (medjufazne) potrošnje. Nabavke dobara i usluga obuhvataju vrijednost svih dobara i usluga nabavljenih tokom obračunskog perioda za preprodaju ili potrošnju u proizvodnom procesu. Troškovi zaposlenih su ukupne plate isplaćene zaposlenima (redovnim, privremeno zaposlenima, kao i zaposlenima u domaćinstvima), od strane poslodavaca, za ranije obavljeni rad u referentnom periodu. Troškovi zaposlenih takodje uključuju poreze i doprinose za socijalno osiguranje zaposlenih u preduzeću, kao i obavezne i dobrovoljne socijalne doprinose za poslodavca. Bruto investicije u materijalna dobra su investicije tokom referentnog perioda u sva materijalna dobra. Obuhvataju se nova i postojeća materijalna kapitalna dobra, bilo da su kupljena od trećih lica ili proizvedena za sopstvenu upotrebu, a koja imaju vijek upotrebe duži od jedne godine.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
KD 2010 koja je usklađena sa Evropskom klasifikacijom djelatnosti NACE Rev. 2
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
U skladu sa Regulativama FATS istraživanja, obuhvataju se sva preduzeća koja su po klasifikaciji djelatnosti (KD 2010 - http://monstat.org/userfiles/file/klasifikacije/2.%20Publikacija%20KD%202010.pdf uskladjenoj sa Evropskom klasifikacijom djelatnosti NACE Rev. 2, registrovana u sektore: * Vadjenje rude i kamena - oblast 05-09, * Preradjivačka industrija - oblast 10-33, * Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija - oblast 35, * Snadbijevanje vodom, upravljanje otpdanim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti - oblast 36-39, * Gradjevinarstvo - oblast 41-43, * Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala - oblast 45-47, * Saobraćaj i skladištenje - oblast 49-53, * Usluge smještaja i ishrane - oblast 55-56, * Informisanje i komunikacije - oblast 58-63, * Poslovanje nekretninama - oblast 68, * Stručne, naučne i tehničke djelatnosti - oblast 69-75, * Administrativne i pomoć ne uslužne djelatnosti - oblast 77-82.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Promet obuhvata sve fakturisane obaveze i poreze na dobra ili usluge u jedinici, izuzimajući porez na dodatu vrijednost (PDV). Vrijednost proizvodnje mjeri stvarno proizvedenu količinu dobara i usluga u jedinici, zasnovanu na prodajama, uključujući promjene u zalihama dobara i usluga kao i njihovu preprodaju. Medjufazna potrošnja po nabavnim cijenama je vrijednost proizvoda i usluga koji se transformišu, koriste ili troše u procesu proizvodnje. Bruto dodata vrijednost predstavlja razliku izmedju bruto vrijednosti proizvodnje i intermedijalne (medjufazne) potrošnje. Nabavke dobara i usluga obuhvataju vrijednost svih dobara i usluga nabavljenih tokom obračunskog perioda za preprodaju ili potrošnju u proizvodnom procesu. Troškovi zaposlenih su ukupne plate isplaćene zaposlenima (redovnim, privremeno zaposlenima, kao i zaposlenima u domaćinstvima), od strane poslodavaca, za ranije obavljeni rad u referentnom periodu. Troškovi zaposlenih takodje uključuju poreze i doprinose za socijalno osiguranje zaposlenih u preduzeću, kao i obavezne i dobrovoljne socijalne doprinose za poslodavca. Bruto investicije u materijalna dobra su investicije tokom referentnog perioda u sva materijalna dobra. Obuhvataju se nova i postojeća materijalna kapitalna dobra, bilo da su kupljena od treć ih lica ili proizvedena za sopstvenu upotrebu, a koja imaju vijek upotrebe duži od jedne godine.
3.5. Statistička jedinica: Jedinice statistickog posmatranja za koje se proizvode podaci su preduzeca.
3.6. Statistička populacija: Izvještajne jedinice su privredni subjekti.
3.7. Referentna oblast: Podaci se odnose na čitavu teritoriju Crne Gore.
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci su dostupni od referentne 2013.godine
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije primjenljivo

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
1000 EUR

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Kalendarska godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ([Sl.list Crne Gore] br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku jasno i široko pravno ovlašenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovođenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koja su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisao nekoliko memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Zaposleni u Upravi za statistiku Crne Gore potpisuju izjave o poštovanju povjerljivosti podataka, i za svako namjerno kršenje povjerljivosti statistickih podataka predvidjene su zakonske mjere. Clanom 54 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike Crne Gore ( Sl.list RCG , br.18/12) je regulisano da se podaci prikupljeni, obradjeni i sacuvani za potrebe zvanicne statistike smatraju povjerljivim, ako je na osnovu tih podataka moguce neposredno ili posredno identifikovati izvještajne jedinice, cime se otkrivaju pojedinacni podaci. Da bi se obezbijedila povjerljivost podaci se agregiraju na vecem nivou,tj publikuju se na nivou sektora klasifikacije KD 2010.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprava za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godišnje

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Podaci o statistici stranih filijala se objavljaju godišnje, kraj oktobra za prethodnu godinu. Podaci za IFATS su dostupni u formi godisnje saopstenja objhavljenog na zvanicnom web sajtu: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1284&pageid=67 Podaci za IFATS se ne objavljuju s obzirom na mali broj preduze?a u obuhvatu ovog istraživanja, a u skladu sa Zakonom o zvani?noj statistici i sistemu zvani?ne statistike br 18/12, ?lan 60 o povjerljivosti podataka.
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: 1. Mjesecni statisticki pregled: 2. Statisticki Godišnjak: 3. Crna Gora u brojkama: 4. Godišnja statistika saobracaja, skladištenja i veza: 5. Broj i struktura poslovnih subjekata: Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: 1. žene i muškarci u Crnoj Gori: 2. Djeca u Crnoj Gori: 3. Najcešce korišceni statisticki podaci: Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Nije primjenljivo
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucno-istraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Nije primjenljivo

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodologija je dostupna na sajtu Uprave za statistiku: http://www.monstat.org/userfiles/file/sbs/statistika%20stranih%20filijala/metod_uputstvo-fats.pdf Regulativa Evropske komisije kojom se definiše metodologija prikupljanja, obračunavanja, provjeravanja i objavljivanja podataka o poslovanju domaćih i stranih filijala se nalazi na sledećem linku: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:171:0017:0031:EN:PDF
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz pracenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Kvalitet se prati u svim fazama proizvodnje podataka, od strane odgovornih statističara, u skladu sa specifikacijom za konkretno istraživanje.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: U cilju utvrdivanja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrdivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku po prvi put sprovodi ?Istraživanje o zadovoljstvu korisnika? u 2017. godini. Istraživanje je realizovano u periodu od 1. septembra do 20. oktobra. Link sa anketom je poslat svim korisnicima koji su u periodu od 2013-2017. poslali zahtjev za podacima na zvanicnu mail adresu. Pored toga, upitnik je postavljen na web stranici Uprave za statistiku. U toku je obrada podataka dobijenih navedenim istraživanjem, dok cemo konacne rezultate imati do kraja godine, kako za ukupno zadovoljstvo korisnika, tako i po oblastima.
12.3. Potpunost podataka: Nije primjenljivo

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Nije primjenljivo
13.2. Greška uzorka: Nije primjenljivo
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije primjenljivo

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se objavljuju na datum koji je odredjen Kalendarom objavljivanja statistickih podataka - kraj oktobra za za prethodnu godinu.
14.2. Tačnost: Nije primjenljivo

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Metodologija istrazivanja je uskladjena sa EU Regulativama, sto omogucava uporedivost izmedju zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci po NACE Rev. 2 klasifikaciji dostupni su od 2013. godine.

15.3. Domen usklađenosti: Nije primjenljivo
15.4. Interna usklađenost: Nije primjenljivo

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Nije primjenljivo

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Izvori podataka su privredni subjekti, sa prebivalištem u Crnoj Gori, kojima upravlja privredni subjekat sa sjedištem izvan zemlje kao i privredni subjekti u inostranstvu pod kontrolom privrednih subjekata sa sjedištem u Crnoj Gori. Korišćeni okvir za unutrašnju i spoljnu statistiku stranih filijala je Biznis registar i registar stranih direktnih investicija Centralne Banke. Za unutrašnju statistiku stranih filijala pokrivene su sve djelatnosti Nace Rev 2 od B - N, osim sektora K (Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja), dok su za spoljnu statistiku stranih filijala su pokrivene sve djelatnosti Nace Rev 2 od B - S, osim sektora O (Državna uprava i odbrana).
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Podaci se prikupljaju godišnje.
18.3. Prikupljanje podataka: Prikupljanje podataka se vrši pomocu obrazaca napravljenih specijalno za ovo istrazivanje. Unutrasnja statistika stranih filijala -( IFATS obrazac ) Spoljna statistika stranih filijala - ( OFATS obrazac ) Izvori podataka su privredni subjekti, sa prebivalištem u Crnoj Gori, kojima upravlja privredni subjekat sa sjedištem izvan zemlje kao i privredni subjekti u inostranstvu pod kontrolom privrednih subjekata sa sjedištem u Crnoj Gori. Korišceni okvir za unutrašnju i spoljnu statistiku stranih filijala je Biznis registar i registar stranih direktnih investicija Centralne Banke.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije primjenljivo

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.