Novosti

29.07.2016
Prosječne zarade (Plate) Jun 2016. godine

Prosječna zarada (bruto) u junu 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 755 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 502 eura. U odnosu na maj 2016. godine prosječna (neto) zarada u junu 2016. godine zabilježila je rast od 0,4%. Prosječna (neto) zarada u junu 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 4,4%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2015. godini zabilježila rast od 4,6%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu 2016. godine u odnosu na maj 2016. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade zabilježile rast od 0,3%.
 
Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u junu 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (5,1%), Saobraćaj i skladištenje (3,8%), Vađenje ruda i kamena (3,4%), Prerađivačka industrija (2,4%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,3%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (2,0%), Zdravstena i soc.zaštita (1,1%), Državna uprava i odbrana (1,1%), Usluge smještaja i ishrane (0,7%), dok je pad zabilježen u sektorima : Ostale uslužne djelatnosti (12,7%), Poslovanje sa nekretninama (9,2%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (4,4%), Građevinarstvo (3,7%), Informisanje i komunikacije (1,9%), Umjetnost zabava i rekreacija (1,8%), Trgovina na veliko i malo (1,1%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,5%), Obrazovanje (0,4%) i Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,1%). 
 
 

.