Novosti

30.11.2016
Prosječne zarade (Plate) Oktobar 2016. godine

Prosječna zarada (bruto) u oktobru 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 754 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 502 eura. U odnosu na septembar 2016. godine prosječna (neto) zarada u oktobru 2016. godine zabilježila je rast od 0,2%. Prosječna (neto) zarada u oktobru 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 5,0%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2015. godini zabilježila rast od 4,6%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobru 2016. godine u odnosu na septembar 2016. godine zabilježile rast od 0,3% proizilazi da su realne neto zarade zabilježile pad od 0,1%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u oktobru 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (6,1%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (3,9%), Usluge smještaja i ishrane (3,2%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (2,0%), Građevinarstvo (1,7%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (1,5%), Ostale uslužne djelatnosti (1,4%), Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (0,3%),Trgovina na malo i veliko (0.3%), Državna uprava i odbrana (0,2%), Obrazovanje (0,2%) dok je pad zabilježen u sektorima : Poslovanje sa nekretninama (11,8%), Informisanje i komunikacije (3,6%), Prerađivačka industrija (2,3%), Vađenje ruda i kamena (1,5%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,3%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,7%) i Saobraćaj i skladištenje (0,4%). 

Saopštenje


 

.