Novosti

22.02.2017
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na zahtjev naših EU partnera, a u skladu sa dinamikom koja je definisana zajedničkom pregovaračkom pozicijom za poglavlje 18: Statistika, Zavod za statistiku je u obavezi uvesti EU metodologiju za praćenje siromaštva i ujedno napustiti metodologiju Svjetske banke za obračun apsolutne linije siromaštva koju smo koristili do 2014. godine.
 
Uvažavajući kompleksnost istraživanja, EK-EUROSTAT je preko IPA projekta obezbjedila Zavodu za statistiku ekspertsku pomoć i 2013. godine započete su aktivnosti na realizaciji EU SILC istraživanja (Statistika EU o prihodima i uslovima života), koje omogućava sveoubohvatnije mjerenje siromaštva u odnosu na metodologiju Svjetske banke. Na ovaj način, siromaštvo se posmatra kao multidimenzioni fenomen, na koje pored prihoda za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, utiče i mogućnost zapošljavanja, stambeni uslovi, pristup socijalnoj zaštiti i drugi aspekti. Kako je riječ o longitudilanom istraživanju (više godina se ispituje ista jedinica posmatranja), to je podrazumijevalo da se određeni broj ispitanika ispituje o prihodima i uslovima života kroz vremenski period od 4 godine. Dobijeni podaci u redovnoj godišnjoj dinamici dostavljani su EUROSTAT-u na validaciju kvaliteta, a zbog dinamike završetka IPA 2013 nacionalnog projekta i konačnih obračuna koje je neophodno izvršiti uz pomoć EU eksperata, podatke o siromaštvu planiramo objaviti do kraja 2017. godine.

Sveobuhvatni podaci o siromaštvu (stopa rizika od siromaštva, prag rizika od siromaštva, relativni jaz siromaštva, gini koeficijent, materijalna deprivacija i drugi značajni indikatori), u skladu sa EU regulativom br. 1177/2003 biće objavljeni do kraja 2017. godine za period 2013-2016. godina sa čim je upoznata javnost kroz Godišnji plan zvanične statistike za 2017. godinu („Sl. List CG, br. 6/17“). 

Saopštenje


.