Novosti

05.07.2017
Komunalni otpad u Crnoj Gori 2016. godina

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o količinama generisanog i sakupljenog komunalnog otpada i opremi i mehanizaciji u 2016.godini.
 
U Crnoj Gori tokom 2016.godine generisano je 322 260 tone komunalnog otpada ili 3,1% više u poređenju sa 2015. godinom. Uzimajući u obzir procijenjeni podatak o broju stanovnika sredinom 2016. godine, u 2016. godini u prosjeku svaki stanovnik Crne Gore je proizveo 517,9 kg komunalnog otpada ili 1,4 kg komunalnog otpada na dan.
 
Od čitave količine generisanog otpada sakupljeno je 291 756 tona komunalnog otpada uključujući i podgrupu 1501 – Ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu). Od ove količine komunalna preduzeća sakupila su 280 988 tona komunalnog otpada (96,3% od čitave količine sakupljenog otpada). Preostali sakupljeni otpad predstavljaju: količine koje su sakupila ostala preduzeća koja imaju dozvolu za sakupljanje komunalnog otpada i količine koje su fizička lica donijela direktno na deponiju. U 2016. godini u prosjeku za svaki stanovnik Crne Gore komunalna preduzeća su sakupila 451,5 kg komunalnog otpada ili 1,23 kg komunalnog otpada na dan.
 
U 2016. godini komunalna preduzeća najviše su sakupila ostalog komunalnog otpada, u koji spada miješani komunalni otpad 81,7 %, zatim otpad iz vrtova i parkova 10,2 %, slijede odvojeno sakupljene frakcije 8,0 % i ambalaža sa 0,1 % sakupljenog otpada.
 
U 2016. godini 80 % stanovnika Crne Gore koristilo je usluge komunalnih preduzeća u javnom odvozu komunalnog otpada.
 
Ukupan broj stalno zaposlenih u komunalnim preduzećima kojima je Sekretarijat za lokalnu upravu dodijelio dozvolu za obavljanje javne službe sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, u 2016. godini iznosio je 2 626 zaposlenih (stanje na dan 31. 12. 2015. godine).
 
U poređenju sa 2015. godinom, u 2016. godini za 12 dana je smanjen prosječan broj dana u kojima se sakupljao otpad.
 

U 2016. godini u poređenju sa 2015. godinom došlo je do rashodovanja broja komunalnih kontejnera zapremine od 1,1 m3 za 1 %. 

Saopštenje


 

.