Novosti

27.11.2017
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2017.

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2017. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 45,7%.
 
Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2017. godine, četinari učestvuju sa 68,8%, dok lišćari učestvuju sa 31,2%.
 
U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2017. godine trupci četinara učestvuju sa 52,3%, prostorno drvo četinara 13,6%, trupci lišćara 12,6%, ogrijevno drvo lišćara 11,7%, prostorno drvo lišćara sa 6,9%, rudničko drvo četinara 1,9%, ogrijevno drvo četinara 0,8% i ostalo dugo drvo četinara 0,2%.
 

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu. 

Saopštenje


 

.