Novosti

30.01.2018
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Decembar 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u decembru bilježi rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 1,5%.
 
Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektoru vađenje ruda i kamena za 70,6% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija za 7,2%, dok je smanjena u sektoru prerađivačka industrija za 10,9%.
 
U odnosu prethodni mjesec industrijska proizvodnja u decembru bilježi pad za 1,6%.
 
Posmatrano sektorski, u periodu januar-decembar ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast proizvodnje 113,9%, dok su dva sektora zabilježili pad proizvodnje: prerađivačka industrija 3,0% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 24,6%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u decembru bilježi rast odnosu na isti mjesec prethodne godine za 9,7% i u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine za 22,5%.
 

Posmatrano sektorski, u periodu januar-decembar ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast prometa 73,4% i sektor prerađivačka industrija 6,3%. 

Saopštenje


 

.