Novosti

16.02.2018
Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2017. godine

Prevoz putnika u četvrtom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u drumskom saobraćaju za 0,1%, lokalnom drumskom za 2,0%, prevozu putnika na aerodromima 19,9% i vanrednom vazdušnom prevozu za 100,3%, dok se pad bilježi u željezničkom za 25,3% i redovnom vazdušnom za 1,6%.
 
Kod prevoza robe u četvrtom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod ukupnog prometa robe u lukama za 20,7%, dok se pad bilježi kod željezničkog za 20,8% i kod prevoza robe na aerodromima za 4,4%.
 
Broj pretovarenih tona u lukama, u četvrtom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 52,0%, dok se kod izmanipulisanih tona bilježi pad za 9,5%.
 
Potrošnja minuta fiksne telefonije u četvrtom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 25,2%, potrošnja minuta mobilne telefonije za 3,2%.
 
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u četvrtom kvartalu 2017. godine iznosio je 1 412, što je 11,0% više u odnosu na isti kvartal 2016. godine. Broj nastradalih lica u četvrtom kvartalu 2017. godine iznosio je 672 (od čega je 662 povrijeđenih lica), što je za 29,2% više u odnosu na isti kvartal 2016. godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u četvrtom kvartalu 2017. godine iznosi 55 294 što je za 1,9% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila u četvrtom kvartalu 2017. godine iznosi 5 455 što je za 11,7% više nego u istom kvartalu prethodne godine.
 

U četvrtom kvartalu 2017. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 220 hiljada tona robe, uz ostvarenih 20 974 hiljade tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 046 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 87,3% ili 192 hiljade tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 12,7% ili 28 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 52,8% ili 11 079 hiljade tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 47,2% ili 9 895 hiljada tonskih kilometara. 

Saopštenje


 

.