Novosti

27.02.2018
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Januar 2018. godine

Mjesečna inflacija u januaru 2018. godine, mjerena HICP-om iznosila je 1,1%
 
Mjesečna inflacija u januaru 2018. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je 1,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 3,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: duvana (cigareta); usluga ishrane u ugostiteljstvu; goriva i maziva za motorna vozila; električne energije; telefonskih i telefaks usluga; mineralne vode, bezalkoholnih pića; sokova od voća i povrća; prevoza putnika drumom.
Rast stope inflacije izazvan je i povećanjem stope PDV-a sa 19% na 21%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Alkoholna pića i duvan (13,4%); Prevoz (2,0%); Komunikacije (1,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,3%); Rekreacija i kultura (0,6%); Hrana i bezalkoholna pića (0,3%); Zdravlje (0,1%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-4,0%); Hoteli i restorani (-0,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%).
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u januaru 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (27,1%); Hoteli i restorani (6,6%); Odjeća i obuća (6,3%); Prevoz (3,4%); Komunikacije (1,8%); Ostala dobra i usluge (1,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,3%); Zdravlje (0,7%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,7%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,5%); Rekreacija i kultura (-0,3%). 

Saopštenje


 

.