Novosti

30.04.2018
Prosječne zarade (Plate) Mart 2018. godine

Prosječna zarada (bruto) u martu 2018. godine u Crnoj Gori iznosila je 761 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 508 eura. Prosječna (neto) zarada u martu 2018. godine u odnosu na februar 2018. godine zabiježila je pad od 0,6%, dok je prosječna (neto) zarada u martu 2018.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine ostala na istom nivou. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu 2018. godini u odnosu na februar 2018. godinu zabilježile rast od 0,2% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,8%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u martu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti (5,0%), Informisanje i komunikacije (4,9%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (4,3%), Poslovanje sa nekretninama (4,1%), Građevinarstvo (3,8%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (3,7%), Saobraćaj i skladištenje (0,7%), Obrazovanje (0,2%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Snabdijevanje električnom energijom (12,8%), Umjetnost zabava i rekreacija (8,2%), Vađenje ruda i kamena (4,0%), Državna uprava i odbrana (2,0%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (2,0%), Trgovina na veliko i malo (1,4%), Usluge smještaja i ishrane (1,0%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,0%), Zdravstena i soc.zaštita (0,7%), Prerađivačka industrija (0,5%) i Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama (0,4%).
 

 

.