Novosti

25.06.2018
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Maj 2018. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u maju 2018. godine bilježi rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 6,5%.
 
Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija za 231,0%, dok je smanjena u sektorima prerađivačka industrija za 16,1% i vađenje ruda i kamena za 26,1%.
 

U periodu januar-maj 2018. godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine, indeks industrijske proizvodnje bilježi rast od 31,8%. U posmatranom periodu, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 22,2%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 5,5% i sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi značajan rast od 100,7%. 

Saopštenje


 

.