Novosti

29.06.2018
Prosječne zarade (Plate) Maj 2018. godine

Prosječna zarada (bruto) u maju 2018. godine u Crnoj Gori iznosila je 768 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 512 eura. Prosječna (neto) zarada u maju 2018. godine u odnosu na april 2018. godine zabiježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u maju 2018. 
 
godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast od 0,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u maju 2018. godine u odnosu na april 2018. godine zabilježile rast od 0,3% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,1%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u maju 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Usluge smještaja i ishrane (4,7%), Vađenje ruda i kamena (4,1%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (3,5%), Umjetnost zabava i rekreacija (2,8%), Zdravstena i soc.zaštita (2,2%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,8%), Trgovina na veliko i malo (1,4%), Građevinarstvo (1,3%), Saobraćaj i skladištenje (1,1%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama (0,2%), Državna uprava i odbrana (0,2%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Informisanje i komunikacije (5,0%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (3,6%), Poslovanje sa nekretninama (1,6%), Snabdijevanje električnom energijom (1,4%),Prerađivačka industrija (1,0%), Ostale uslužne djelatnosti (0,5%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,4%) i Obrazovanje (0,2%). 

Saopštenje


 

.