Novosti

17.09.2018
Anketa o radnoj snazi Drugi kvartal 2018

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi koja je sprovedena u drugom kvartalu 2018. godine, u periodu od aprila do juna 2018. godine. Anketirano je 2 173 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 656 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 629 lica).
 
U drugom kvartalu 2018. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 280,7 hiljada od kojih je 240,2 hiljada ili 85,6% zaposlenih i 40,5 hiljada ili 14,4% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal veći je za 6,7% a broj nezaposlenih je smanjen za 6,5%.
 
Neaktivno stanovništvo čini 219,1 hiljada lica i u odnosu na prethodni kvartal broj neaktivnog stanovništva je manji za 5,5%.
 

Stopa aktivnosti za drugi kvartal 2018. godine je 56,2%, stopa zaposlenosti je 48,1%, stopa nezaposlenosti je 14,4% i stopa neaktivnosti je 43,8%. 

Saopštenje


 

.