Novosti

16.10.2018
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Septembar 2018. godine

Mjesečna inflacija u septembru 2018. godine, mjerena HICP-om iznosila je -0,9%
 
Mjesečna inflacija u septembru 2018. godine, mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena iznosila je -0,9%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 1,7%. Najveći uticaj na negativnu mjesečnu stopu inflacije imali su pad cijena: usluga smještaja; duvana; povrća; voća; stomatoloških usluga; tekstilnih proizvoda za domaćinstvo.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Alkoholna pića i duvan (-6,7%); Hoteli i restorani (-3,7%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,7%); Zdravlje (-0,7%); Komunikacije (-0,1%); Rekreacija i kultura (-0,1%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (7,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,4%); Ostala dobra i usluge (0,5%); Prevoz (0,3%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u septembru 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (6,3%); Prevoz (5,0%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,2%); Hoteli i restorani (1,7%); Komunikacije (1,1%); Ostala dobra i usluge (1,0%); Hrana i bezalkoholna pića (0,9%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,7%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Rekreacija i kultura (-0,7%); Zdravlje (-0,5%); Odjeća i obuća (-0,2%). 

Saopštenje


 

.