Novosti

27.11.2018
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2018. godine

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2018. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 25,0%.
 
Proizvodnja šumskih sortimenata za period januar – septembar 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine bilježi pad od 13,6%.
 
Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2018. godine, četinari učestvuju sa 58,3%, dok lišćari učestvuju sa 41,7%.
 
U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2018. godine trupci četinara učestvuju sa 47,4%, trupci lišćara 17,7%, ogrijevno drvo lišćara 15,0%, prostorno drvo lišćara 8,9%, prostorno drvo četinara sa 8,1%, rudničko drvo četinara 1,6%, ostalo dugo drvo četinara 0,8% i ogrijevno drvo četinara sa 0,5%.
 

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu. 

Saopštenje


 

.