Novosti

28.12.2018
Prosječne zarade (Plate) Novembar 2018. godine

Prosječna zarada (bruto) u novembru 2018. godine u Crnoj Gori iznosila je 769 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 512 eura. Prosječna (neto) zarada u novembru 2018. godine u odnosu na oktobar 2018. godine zabiježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u novembru 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine ostala na istom nivou. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u novembru 2018. godine u odnosu na oktobar 2018. godine zabilježile rast od 0,2% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,2%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u novembru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom (5,1%), Usluge smještaja i ishrane (4,6%), Prerađivačka industrija (3,2%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,3%), Državna uprava i odbrana (1,0%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,7%), Poslovanje sa nekretninama (0,1%), dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (6,1%), Vađenje ruda i kamena (3,2%), Saobraćaj i skladištenje (2,3%), Građevinarstvo (1,9%), Informisanje i komunikacije (1,9%), Administrativne i pomoćne uslužne djel. (1,8%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,8%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (1,7%),Ostale uslužne djelatnosti (0,2%), Zdravstvena i socijalna zaštita (0,2%) i Obrazovanje (0,2%).

Saopštenje
 

 

.