Novosti

18.03.2019
Anketa o radnoj snazi Četvrti kvartal 2018

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi koja je sprovedena u četvrtom kvartalu 2018. godine, u periodu od oktobra do decembra 2018. godine. Anketirano je 2 074 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. 
 
Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 131 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 260 lica).
 
U četvrtom kvartalu 2018. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 282,8 hiljada od kojih je 237,3 hiljade ili 83,9% zaposlenih i 45,4 hiljade ili 16,1% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 4,0%,a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 6,8%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 11,8%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 0,4%.
 
Neaktivno stanovništvo čini 217,1 hiljada lica. Broj neaktivnog stanovništva u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 2,5%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 6,6%.
 

Stopa aktivnosti za četvrti kvartal 2018. godine je 56,6%, stopa zaposlenosti je 47,5%, stopa nezaposlenosti je 16,1% i stopa neaktivnosti je 43,4%. 

Saopštenje


 

.