Novosti

29.03.2019
Prosječne zarade (Plate) Februar 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u februaru 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 772 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 514 eura. Prosječna (neto) zarada u februaru 2019. godine u odnosu na januar 2019. godine zabilježila je rast od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u februaru 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 0,6%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u februaru, u odnosu na januar 2019. godine, zabilježile rast od 0,4% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,2%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u februaru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poslovanje sa nekretninama (6,4%), Administrativne i pomoćne uslužne djel. (5,4%), Umjetnost zabava i rekreacija (5,3%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (5,3%), Građevinarstvo (2,8%), Obrazovanje (1,9%), Usluge smještaja i ishrane (1,9%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,2%), Saobraćaj i skladištenje (0,9%), Informisanje i komunikacije (0,3%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Snabdijevanje električnom energijom (7,6%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (3,5%), Prerađivačka industrija (3,3%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,8%), Ostale uslužne djelatnosti (1,3%), Zdravstena i soc.zaštita (0,9%), Trgovina na veliko i malo (0,5%), Vađenje ruda i kamena (0,4%) i Državna uprava i odbrana (0,3%). 

Saopštenje


 

.