Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

18.03.2020
Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2019. godine

Prema prelimiranim rezultatima, Bruto domaći proizvod u IV kvartalu 2019. godine iznosio je 1 239,7 miliona eura. U apsolutnom iznosu, stvoreno je dodate vrijednosti više za oko 65 miliona eura u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Stopa realnog rasta BDP-a u IV kvartalu 2019. godine iznosila je 3,1%. U istom periodu, stopa realnog rasta BDP-a u EU 28 iznosila je 1,2%.

Značajan rast u IV kvartalu 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine zabilježen je u sektoru Vađenja rude i kamena od 33,1%, kao i sektoru Snabdijevanje električnom energijom od 24,8%. Turizam, mjeren brojem dolazaka i noćenja turista u hotelima, bilježi rast u IV kvartalu 2019. godine, 42,6% i 28,7%, respektivno. Prihodi od turizma povećani su za 15,5% i prema podacima Centralne banke Crne Gore u IV kvartalu 2019. godine iznosili su 82,1 miliona eura, što je za 11 miliona eura više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Trgovina na malo, zabilježila je realnu stopu rasta od 4,6%. Ostale usluge zabilježile su rast od 5,3%. Otkup proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, bilježe rast u IV kvartalu 2019. godine od 3,5%, kao i oblasti industrije koje su povezane sa ovim primarnim sektorom proizvodnja prehrambenih proizvoda od 9,3%, potom proizvodnja duvanskih proizvoda od 63%, prerada drveta za 8,5% i proizvodnja namještaja za 43,6%.

Negativan doprinos rastu BDP-a u IV kvartalu 2019. godine dolazi od sektora Prerađivačka industrija, koji u IV kvartalu bilježi pad od 21,3% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, kao i od sektora Građevinarstvo na što ukazuju izvršeni efektivni časovi rada koji su manji za 1,1% u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Ako proizvodnju sagledamo sa stanovišta tražnje odnosno potrošnje, preliminarni podaci za IV kvartal 2019. pokazuju da je najvećim dijelom inicirana međunarodnom tražnjom, zbog čega je ukupan izvoz roba povećan za 7,4% ili za 8,9 miliona eura u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je ukupan uvoz roba manji za 11,6 miliona eura ili za 1,8%.

Saopštenje

Indikatori ekonomske aktivnosti


.